Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV sesja Rady Miejskiej

21.04.2021
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji: [druk255]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia": [druk256]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 3/4 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk257]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 80/15 w Hrubieszowie: [druk258]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze, oznaczonej numerem działki 1756/20: [druk259]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie wymiany nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa: [druk260]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021: [druk261]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040: [druk262]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hrubieszów: [druk263]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli: [druk264] [Wyniki konsultacji]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020: [druk265]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
13.4. dyskusja
13.5. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2020: [druk266]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie za rok 2020: [druk267] [Załacznik - sprawozdanie F01 za 2020]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. przyjęcie Sprawozdania.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

 

Do pobrania:
  Zawiadomienie o zwołaniu sesji
 
OBRADY ONLINE

  Komunikat

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XXXIV Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 29 kwietnia 2021 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/ Anna Naja

 POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ w sprawie zaopiniowania materiałów na Sesję

28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 13:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji