Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.01.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji: [druk 197]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 15/7 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk 198]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: [druk 199]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie przebudowy części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie: [druk 200]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania: [druk 201]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.4. dyskusja
7.5. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021: [druk 202]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034: [druk 203]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Wolica, gm. Hrubieszów: [druk 204]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: [druk 205]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021: [druk 206]
12.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
12.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok: [druk 207]
13.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
13.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa: [druk 208]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. przyjęcie Informacji.

15. Rozpatrzenie Sprawozdań Przewodniczących stałych komisji z działalności w 2020 roku:
15.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.2. dyskusja
15.3. przyjęcie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta [druk 209]
15.4. przyjęcie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji [druk 210]
15.5. przyjęcie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [druk 211]
15.6. przyjęcie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji [druk 212]
15.7. przyjęcie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. [druk 213]

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania: 

OBRADY ONLINE

 

  Komunikat

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XXX Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 28 stycznia 2021 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ w sprawie zaopiniowania materiałów na Sesję

27 stycznia 2021 r. (środa) w Sali Nr 10 HDK

Do pobrania: 

Terminarz posiedzeń komisji

Do pobrania: 
sesja_4_011.jpg (185.61KB)