Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

25.06.2020
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się dnia 3 lipca 2020 (piątek) o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Zamojska 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji [druk 123]:
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania [druk 124]:

4.1. przedstawienie Raportu przez Burmistrza Miasta
4.2. debata nad Raportem
4.3. przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania
4.4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
4.5. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.6. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
4.7. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
4.8. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2019 rok [druk 125]:

5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu
5.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
5.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.5. dyskusja
5.6. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok [druk 126]:

6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2019 rok
6.3. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego
6.4. przedstawienie opinii komisji stałych
6.5. dyskusja
6.6. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów w roku szkolnym 2020/2021 [druk 127]:
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
7.4. dyskusja
7.5. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów [druk 128]:
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 [druk 129]:
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 [druk 130]:
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej [druk 131]:
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów: [druk 132]:
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [druk 133]:
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie [druk 134]:
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [druk 135]:
15.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.2. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie Informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok [druk 136]:
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Informacji.

17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominamy, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.