Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XX Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

19.03.2020
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2020 r. (piątek) na godz. 14:00 XX Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji [druk 080]:
3.1. przyjęcie protokołu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu [druk 081]:
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 [druk 082]:
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 [druk 083]:
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku [druk 084]:
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Hrubieszów, 19.03.2020 r.

Komunikat

Wobec wprowadzenia w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, po konsultacji ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie, informuję, że obrady XX Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 27 marca 2020 r. oraz posiedzenia komisji stałych odbędą się zgodnie z planem.
W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności proszę mieszkańców miasta, przedstawicieli mediów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach najbliższej sesji.
Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Informuję, że zgodnie z decyzją Pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Wszelkie pilne pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.
W przypadku znaczącej poprawy sytuacji oraz spadku zagrożenia koronawirusem powyższe decyzje mogą ulec zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Anna Naja