Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

19.11.2019
Urzędowe

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada (czwartek) 2019 r. na godz. 10:00 XVI Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 
       Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok: [druk 020]:
4.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3.    dyskusja
4.4.    podjęcie uchwały.
5.    Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk 021]:
5.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3.    dyskusja
5.4.    podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów [druk 022]:
6.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
6.3.    dyskusja
6.4.    podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2020 roku [druk 023]:
7.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3.    dyskusja
7.4.    podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawiania przez Gminę Miejską Hrubieszów pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych [druk 024]:
8.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2.    przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
8.3.    dyskusja
8.4.    podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie [druk 025]:
9.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
9.3.    dyskusja
9.4.    podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok  [druk 026] | [druk 026  opinia RPP] | [druk 026 wyniki konsultacji]:
10.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2.     przedstawienie opinii Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
10.3.     dyskusja
10.4.     podjęcie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa [druk 027]:
11.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3.    dyskusja
11.4.    podjęcie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie (dotyczy lokalu przy ul. Rynek 9/4) [druk 028]:
12.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2.     przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3.     dyskusja
12.4.     podjęcie uchwały.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie (dotyczy lokalu przy ul. Mickiewicza 22/22) [druk 029]:
13.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2.     przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3.     dyskusja
13.4.     podjęcie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie (dotyczy lokalu przy ul. Polnej 6/30) [druk 030]:
14.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2.     przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3.     dyskusja
14.4.     podjęcie uchwały.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Władysława Jagiełły, oznaczonej numerem działki 2809/1 (ark. 2) o pow. 0,0832 ha) [druk 031]:
15.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2.     przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3.     dyskusja
15.4.     podjęcie uchwały.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Ludnej, oznaczonej numerem działki 338/9 o pow. 0,0070 ha) [druk 032]:
16.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2.     przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
16.3.     dyskusja
16.4.     podjęcie uchwały.
17.    Rozpatrzenie informacji o wyniku kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej: [druk 033]:
17.1.     wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
17.2.     dyskusja
17.3.     przyjęcie informacji.
18.    Wolne wnioski.
19.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie dostępna będzie pod adresem:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/archiwum-obrad-rady-miejskiej-w-hrubieszowie