Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

21.10.2019
Urzędowe

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 października (wtorek) 2019 r. na godz. 10:00 XV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok [druk 003]:
4.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3.    dyskusja
4.4.    podjęcie uchwały.
5.    Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [druk 004]:
5.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3.    dyskusja
5.4.    podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 [druk 005]:
6.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3.    dyskusja
6.4.    podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020 [druk 006]:
7.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3.    dyskusja
7.4.    podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 [druk 007]:
8.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3.    dyskusja
8.4.    podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów [druk 008]:
9.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3.    dyskusja
9.4.    podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie [druk 009]:
10.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3.    dyskusja
10.4.    podjęcie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały    w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich [druk 010]:
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną [druk 011]:
12.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2.    przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12.3.    dyskusja
12.4.    podjęcie uchwały.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie [druk 012]:
13.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2.    przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
13.3.    dyskusja
13.4.    podjęcie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie [druk 013]:
14.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2.    przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14.3.    dyskusja
14.4.    podjęcie uchwały.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych [druk 014]:
15.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3.    dyskusja
15.4.    wybór Komisji Skrutacyjnej
15.5.    tajne głosowanie
15.6.    ogłoszenie wyników głosowania
15.7.    podjęcie uchwały.
16.    Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2018/2019 [druk 015]:
16.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
16.3.    dyskusja
16.4.    przyjęcie Informacji.
17.    Rozpatrzenie Informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2018 i I półrocze 2019 roku [druk 016]:
17.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
17.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
17.3.    dyskusja
17.4.    przyjęcie Informacji.
18.    Rozpatrzenie Informacji o realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021 [druk 017]:
18.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
18.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
18.3.    dyskusja
18.4.    przyjęcie Informacji.
19.    Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych [druk 018]:
19.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta.
20.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych [druk 019]:
20.1.    wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
21.    Wolne wnioski.
22.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie dostępna będzie pod adresem:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/archiwum-obrad-rady-miejskiej-w-hrubieszowie