Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV Sesja Rady Miejskiej

19.01.2022
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Dom Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji: [druk365]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022: [druk366]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk367]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa na rok 2022: [druk368]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6.4. dyskusja
6.5. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu: [druk369]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie wymiany nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa: [druk370]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - dotyczy części terenów położonych przy ul. Konopnickiej, ul. Uchańskiej, ul. Polnej, ul. Pobereżańskiej i ul. E. Orzeszkowej: [druk371]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: [druk372]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania: [druk373]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2022: [druk374]
12.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
12.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok: [druk375]
13.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
13.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa: [druk376]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. przyjęcie Informacji.

15. Rozpatrzenie Sprawozdań komisji stałych z działalności w 2021 roku:
15.1. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta: [druk377]
15.1.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.1.2. przedstawienie opinii Komisji
15.1.3. dyskusja
15.1.4. przyjęcie Sprawozdania
15.2. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji: [druk378]
15.2.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.2.2. przedstawienie opinii Komisji
15.2.3. dyskusja
15.2.4. przyjęcie Sprawozdania
15.3. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: [druk379]
15.3.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.3.2. przedstawienie opinii Komisji
15.3.3. dyskusja
15.3.4. przyjęcie Sprawozdania
15.4. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: [druk380]
15.4.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.4.2. przedstawienie opinii Komisji
15.4.3. dyskusja
15.4.4. przyjęcie Sprawozdania
15.5. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: [druk381]
15.5.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.5.2. przedstawienie opinii Komisji
15.5.3. dyskusja
15.5.4. przyjęcie Sprawozdania.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

W związku z epidemią koronawirusa i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomenduję nieuczestniczenie w obradach XLV Sesji Rady Miejskiej.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

 26 stycznia 2022 r. (środa), godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji