Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX Sesja Rady Miejskiej

19.05.2022
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji:[druk432]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów: [druk433]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:[druk434]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk435]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Hrubieszowie obręb Sławęcin, oznaczonej numerem działki 1322/20:[druk436]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Sławęcin oznaczonej numerem działki 1136/6 i ustanowienie służebności gruntowej:[druk437]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 7/3 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk438]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 8/12 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk439]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 4/24 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk440]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/43 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk441]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 9/29 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk442]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 12/2 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:[druk443]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Hrubieszowa Dwernickiego - Północ:[druk444]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie za rok 2021:[druk445]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Sprawozdania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

25 maja  2022 r. (środa), godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji