Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII Sesja Rady Miejskiej

17.11.2021
Sesje rady

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 11:30 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji: [druk336]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów: [druk337]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w związku z realizacją nowych inwestycji oraz tworzeniem nowych miejsc pracy: [druk338]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2022 roku: [druk339]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Hrubieszowa: [druk340]
7.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów: [druk341]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021: [druk342]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040: [druk343]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej Nr 74 na skrzyżowaniu z ul. Łany w Hrubieszowie: [druk344]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej Nr 74 na skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Hrubieszowie: [druk345]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej Nr 74 na skrzyżowaniu z ul. Nową w Hrubieszowie: [druk346]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy: [druk347]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Ceglanej, oznaczonej numerem działki 728/1: [druk348]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok: [druk349]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie wyników konsultacji społecznych [Wyniki konsultascji 2021]
16.3. przedstawienie opinii Miejskiej Rady Sportu: [Opinia MRS]
16.4. przedstawienie opinii Gminnej Rady Pożytku Publicznego: [Opinia GRP]
16.5. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
16.6. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
16.7. dyskusja
16.8. podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu: [druk350]
17.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
17.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
17.3. dyskusja
17.4. podjęcie uchwały.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

 

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
 
OBRADY ONLINE

 

  Komunikat

 

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XLII Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 25 listopada 2021 r.

 

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

 24 listopada 2021 r. (środa), godz. 10:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji