Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI Sesja Rady Miejskiej

20.10.2021
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1372)  zwołuję  XLI  Sesję  Rady  Miejskiej  w  Hrubieszowie.
 Sesja odbędzie się 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji: [druk323]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2022: [druk324]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022: [druk325]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwały budżetowej na rok 2021: [druk326]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040: [druk327]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi Miasta  Hrubieszowa  na  wydzierżawienie,  na  okres  10  lat,  nieruchomości  gruntowej zabudowanej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy: [druk328]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024: [druk329]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. przyjęcie Informacji.

10. Rozpatrzenie  Informacji  o  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie za  rok  2020  oraz  pierwsze półrocze 2021 roku: [druk330] [Sprawozdanie biegłego rewidenta]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. przyjęcie Informacji.

11. Rozpatrzenie  Informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2020/2021: [druk331]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
11.3. dyskusja
11.4. przyjęcie Informacji.  

12. Rozpatrzenie Informacji MSD o zakresie remontów dróg miejskich: [druk332]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. przyjęcie Informacji.

13. Rozpatrzenie Informacji o przygotowaniu MSD do sezonu zimowego 2021/2022: [druk333]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. przyjęcie Informacji.

14. Rozpatrzenie  Informacji  Burmistrza  Miasta  o  złożonych  oświadczeniach majątkowych: [druk334]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
14.3. dyskusja
14.4. przyjęcie Informacji.

15. Rozpatrzenie  Informacji  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  o  złożonych oświadczeniach majątkowych: [druk335]
15.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
15.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3. dyskusja
15.4. przyjęcie Informacji.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
 
OBRADY ONLINE

  Komunikat

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XLI Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 28 października 2021 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

27 października 2021 r. (środa), godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji