Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.02.2020
Urzędowe

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) na godz. 12:30 XIX Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji:
3.1. przyjęcie protokołu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu [druk 052]:
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. Podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm: [druk 053]:
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów w roku szkolnym 2019/2020 [druk 054]:
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
6.4. dyskusja
6.5. podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hrubieszów [druk 055]:
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania [druk 056]:
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
8.4. dyskusja
8.5. podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 [druk 057]:
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 [druk 058]:
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16/35 z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie [druk 059]:
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy [druk 060]:
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2024" [druk 061]:
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów [druk 062]:
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Gminnej Rady Pożytku Publicznego
14.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14.4. dyskusja
14.5. podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej [druk 063]:
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa [druk 064]:
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Informacji.
17. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z działalności Komisji w 2019 roku [druk 065]:
17.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
17.2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
17.3. dyskusja
17.4. przyjęcie Sprawozdania.
18. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji z działalności Komisji w 2019 roku [druk 066]:
18.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
18.2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
18.3. dyskusja
18.4. przyjęcie Sprawozdania.
19. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z działalności Komisji w 2019 roku [druk 067]:
19.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
19.2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
19.3. dyskusja
19.4. przyjęcie Sprawozdania.
20. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji w 2019 roku [druk 068]:
20.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
20.2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
20.3. dyskusja
20.4. przyjęcie Sprawozdania.
21. Rozpatrzenie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności Komisji w 2019 roku [druk 069]:
21.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
21.2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
21.3. dyskusja
21.4. przyjęcie Sprawozdania.
22. Rozpatrzenie Sprawozdań z rocznej działalności Samorządów Mieszkańców z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2019 [druk 070], [druk 071], [druk 072], [druk 073], [druk 074], [druk 075], [druk 076], [druk 077], [druk 078], [druk 079]:
22.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
22.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
22.3. dyskusja
22.4. przyjęcie Sprawozdań.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja