Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej

07.11.2019
Urzędowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny operacji
Rozwijanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego  „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania,
w szczególności:
•    CEL OGÓLNY 3: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD
•    Cel szczegółowy 3.1: Wzmacnianie lokalnych podmiotów gospodarczych
•    Przedsięwzięcie 3.1.1: Wspieranie przedsiębiorstw

2. Forma i wysokość wsparcia
•    Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
•    Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł
•    Intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych

3.  Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania mieszczącym się w Hrubieszowie przy ul. Plac Wolności 15. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. Termin składania wniosków:
od 08.11.2019 do 22.11.2019. do godz. 15.00

więcej informacji: http://www.lgdhrubieszow.pl/index.php/nabory-n/181-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2019-dla-projektow-z-zakresu-rozwijania-dzialalnosci-gospodarczej