Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wizyta studyjna w ośrodkach pomocy społecznej w Chełmie i Krasnymstawie

30.06.2020
Pozostałe

Hrubieszów jest na ostatnim etapie projektu Rozwój Lokalny ze środków norweskich, w którym walczy o bagatela 40 milionów złotych, 100% dofinansowania bez wkładu własnego! Na 213 złożonych wniosków, projekt Miasta Hrubieszowa pn. "Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" zajął 18 miejsce uzyskując 214 punktów.

Projekt zakłada realizację

- aspektów środowiskowych takich jak: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, przejście na odnawialne źródła energii

- aspektów gospodarczych takich jak wspieranie lokalnej gospodarki, lokalnego rynku pracy, - aspektów społecznych takich jak skuteczna polityka mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, a także stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa. 

W związku z tym Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Justyna Krawczyk i podinspektor ds. rewitalizacji i projektów z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Anna Wójcik – Dąbrowska odbyły wizytę studyjną w MOPR w Chełmie i MOPS w Krasnymstawie.

26 czerwca 2020 r. w ramach wizyty studyjnej do MOPR w Chełmie i MOPS w Krasnymstawie miał na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem mieszkań chronionych oraz innych usług oferowanych przez tamtejsze Ośrodki Pomocy Społecznej: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów i Świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Wizyta studyjna, jak również porady tamtejszego kierownictwa są cenną informacją przy planowanych działaniach nowej ścieżki rozwoju Miasta Hrubieszowa z pomocą funduszy norweskich.

Mieszkania chronione planowane są do utworzenia w Hrubieszowie w zmodernizowanej aktualnej siedzibie MOPS ul. 3 Maja 15 i będą służyły, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie powstanie 6 mieszkań.

Doświadczenia innych miast, między innymi Chełma i Krasnegostawu, pokazują, że forma pomocy społecznej, jaką są mieszkania chronione, przynosi dobre efekty w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Wizyta w Dziennym Domu Pobytu dla Seniorów była dla hrubieszowskiego samorządu wskazówką odnośnie innowacyjnych metod wsparcia starzejącego się społeczeństwa.

Dom dziennego pobytu to placówka wsparcia dla seniorów, która w trakcie kilkugodzinnego pobytu oferuje zajęcia ruchowe, artystyczne, edukacyjne, ale też jest formą spotkań kulturalno – społecznych. Celem tych działań jest przedłużenie samodzielności seniorów. Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży to bardzo duży potencjał jeśli chodzi o tzw. pozaszkolny system wsparcia dzieci. Placówka zapewnia zajęcia socjoterapeutyczne, taneczne, warsztaty z robotyki, pomoc pedagogiczną, psychologiczną itp. Ponadto organizuje dzieciom czas wolny w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. Działalność świetlicy wpisuje się w szeroko rozumiany system wsparcia dziecka i rodziny w mieście.