Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

17.02.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 lutego 2019 roku /wtorek/  na   godz. 11,00 V sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

Proponowany porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
3.    Złożenie ślubowania przez radnego wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 stycznia 2019 r.
6.    Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Łany - Kolejowa”:
a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)  dyskusja,
c)  podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:
a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)  dyskusja,
c)  podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)  dyskusja,
c)  podjęcie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych oraz diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
17.    Wolne wnioski.
18.    Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Anna Naja