Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia pomostowe

17.06.2022
Edukacja

MATURZYSTO!!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na stacjonarnych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW), Narodowy Bank Polski (NBP) i inni, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza XXI Edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023 – Segment I A.

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  • kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line zamieszczony na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,; aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca 2022 roku do 16 sierpnia 2022 roku do godz. 16-tej, po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 10 października 2022 roku ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej, zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów, roczne stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane jest na podstawie umowy między Fundacją a stypendystą w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023, Segment I A".

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.fep.lodz.pl

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tel.: 42 632-59-91, 42 631-95-58,
e-mail: fep@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie
adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
tel. 81 534 60 52, fax 81 532 02 11
e-mail: lublin@kowr.gov.pl

Do pobrania: 
Regulamin (620.32KB)