Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rusza projekt "Polityka Senioralna EFS+"

15.11.2023
Pozostałe

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt skierowany jest do 542 Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Miejskiej Hrubieszów. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadcząca usługi na rzecz seniorów w społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 1 851 300,00 PLN.

Całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Miejskiej Hrubieszów: 1 758 735,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 1 września 2023 r. – 31 grudnia 2025 r.

Planowane w projekcie działania są bezpłatne. Rekrutację uczestników prowadził będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. 3 go Maja 15, 22-500 Hrubieszów, tel: 84 696 55 60.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 542 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z terenu Miasta Hrubieszowa.

Cel szczegółowy projektu to zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnością, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę i tym samym podnoszących jakość życia opiekunów i podopiecznych.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formie dziennej.
 2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania w tym:
  - usługi pielęgniarskie;
  - usługi psychologiczne;
  - usługi pielęgnacyjne tj. usługi podologa, kosmetyczki i fryzjera;
  - usługi fizjoterapeutyczne;
  - usługi rehabilitacyjne;
  - usługi „Złotej Rączki” tj. drobne naprawy w domu Seniora (np. wymiana kranu, przykręcenie karnisza itp.);
  - usługi transportowe „Door to door” tj. dowożenie Seniora np. do lekarza, apteki, urzędu oraz dowożenie do Seniora np. posiłku, zakupów.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i gerontologiczne.
 4. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz Seniorów.
 5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupa docelowa projektu to trzy typy odbiorców:

 1. Osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym: osoby z niepełnosprawnością i chorobami wieku starczego, osoby samotne, osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone komunikacyjne, z utrudnionym dostępem do placówek medycznych, borykające się z problemami finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny/dzieci.
 2. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych w wieku 65 lat i więcej, którzy sprawują opiekę bez obowiązku ustawowego zaspokajając codzienne potrzeby życiowe, zapewniając opiekę higieniczną, ułatwiając utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku Seniora.
 3. Osoby stanowiące kadrę realizującą działania w obszarze usług społecznych.

Przy doborze uczestników projektu będziemy stosować zasadę polityki równych szans, która zapewni obiektywny system doboru uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy uczestnicy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Grupa docelowa: osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. w zakresie dostępu do wysokiej jakości spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym zapewniających odbiorcom możliwość niezależnego życia i włączenia społecznego zgodnie z art. 19 Konwencji o prawach OzN, Koment. ogólnym nr 5 do tej Konwencji i Uwagami Podsumowującymi Komitetu do spraw Praw ONZ.