Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

21.05.2019
Urzędowe

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, w tym Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- korzystająca z pełni praw publicznych;

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania
powierzonych zadań;

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty składane są w komórkach kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 maja 2019 r. – decyduje data wpływu do jednostki:

Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów.

Szczegóły:

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-rozpoczecie-postepowania-kwalifikacyjnego-do-sluzby-w-jednostkach-penitencjarnych-okregu-lubelskiego%201?fbclid=IwAR2MRdePe3q3KG1LLjkRw8mwN_wFRxZt8ovl9onm7uLVoWaSSFQjP0PHJ_Y