Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Radosław Dąbrowski Kierownikiem Biura Projektu Rozwój Lokalny

07.01.2022
Rozwój lokalny
 
W drodze ogłoszonego w dniu 8 września 2021 r. naboru na stanowisko Kierownika BRL, komisja konkursowa wyłoniła Pana Radosława Dąbrowskiego jako najlepszego kandydata spełniającego wszystkie wymagania konkursowe.
 
Pan Radosław Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia na UMCS na kierunku politologia w zakresie samorządu i polityki lokalnej, studia podyplomowe SHG z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ponad 12 -letni staż pracy w jednostkach samorządowych, doświadczenie we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (kontrola projektów, ocena wniosków o dofinansowanie, programowanie i koordynacja Regionalnego Programu Operacyjnego), doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W okresie pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełnił funkcję m.in. kierownika Oddziału Wsparcia Wdrażania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inspektora w Oddziale Koordynacji Europejskiego Funduszu Społecznego.Posiada również liczne kursy i szkolenia związane z pozyskiwaniem dotacji, obsługą i rozliczaniem projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych.
 
W związku z podpisaniem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” uruchomione zostało Biuro Projektu Rozwój Lokalny. Zadaniem pracowników BRL jest koordynacja realizacji w/w projektu, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców naszego miasta.