Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Opieka 75 +”

24.05.2022
Pozostałe

Zgodnie z umową Nr 1237 na realizację Programu „Opieka 75+” w 2022 roku Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy z budżetu państwa w  kwocie 37 290,00 zł.

Środki własne gminy to kwota 37 290,00 zł.

Całkowita wartość zadania to kwota 74 580,00 zł

Dotacja celowa jest udzielona z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi w rozumieniu art. 6 pkt. 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, a także dla osób pozostających w rodzinie w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki określone w art. 50 ustawy do przyznania świadczenia niepieniężnego, w miejscu zamieszkania na zasadach określonych w Programie.

Gmina może przeznaczyć dotację na dofinansowanie:

  • usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2022;
  • usług opiekuńczych dla osób, którym w 2021 roku usługi te nie były świadczone;
  • zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej-->  Program Opieka 75+ edycja 2022