Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

02.01.2020
Urzędowe

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach);
  • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;

Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. do 28.02.2020 r. do godziny 15:00

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/
pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej: lawp@lubelskie.pl