Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Powstaje Hrubieszowskie Centrum Komunikacyjne

07.12.2023
Rozwój lokalny

5 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem. Umowy zawarte zostały pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów reprezentowaną przez Martę Majewską Burmistrza Miasta a:

  • wykonawcą robót wybranym w drodze postępowania przetargowego - firmą Inżynieria Przemyśl Spółka z o.o. reprezentowaną przez Grzegorza Króla Prezesa Zarządu i Stanisławę Stańczyk Członka Zarządu, wartość podpisanej umowy to 5 626 020,00 zł brutto,
  • firmą pełniącą nadzór inwestorski - ZDI Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu reprezentowaną przez Waldemara Wakonia - Wiceprezesa Zarządu. Wartość usługi pełnienia nadzoru w ramach zadania wynosi 146 370,00 zł.

Czas realizacji obu umów wynosi 240 dni od dnia podpisania umowy.

Zakres umowy obejmuje budowę budynku Centrum Komunikacyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowę muru oporowego, pochylni i schodów terenowych, budowę  utwardzeń: jezdni, zatok autobusowych i samochodowych, chodników, budowę instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia zewnętrznego, budowę przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego –oraz wykonanie elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, ścian dekoracyjnych, elementów informacji wizualnej i dekoracyjnych.

Realizacja tego przedsięwzięcia finansowana jest w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”.

Inwestycja powstanie w oparciu o wytyczne projektowe przygotowane przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – partnera projektu, która wraz ze studentami Wydziału Architektury, Architektury Krajobrazu i Transportu opracowała wstępną koncepcję głównego węzła autobusowego, poprzedzoną konsultacjami społecznymi w ramach konkursu po warsztatowego.

Na podstawie koncepcji opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą,  która łączy nowoczesne budownictwo i elementy zanikającego dziedzictwa architektonicznego miasta. Koncepcja oraz projekt uwzględniają również aspekty ekologiczne, oraz elementy regionalne (dom hrubieszowski, figury hrubieszowskie czy jeleń).

Uruchomienie Centrum Komunikacyjnego ze względu na przygraniczną lokalizację miasta ma stanowić symboliczną bramę wjazdu do miasta.