Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Porozumienie Miasta Hrubieszowa z AGH w sprawie promocji podziemi

17.11.2015

W dniu 12 listopada 2015 r. Burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając i Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka podpisali porozumienie mające na celu promocję i propagowanie walorów edukacyjnych Hrubieszowa poprzez utworzenie ośrodka dydaktycznego, historycznego i muzealnego. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również: Marek Poznański - Prezes Stowarzyszenia „Podziemny Hrubieszów”, Łukasz Krawczyk - Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Krzysztof Skrok - przedstawiciel Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej.

Porozumienie zakłada współpracę zmierzającą do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wzajemne wykorzystanie potencjału naukowego, intelektualnego i badawczego AGH dla dobra Miasta Hrubieszowa poprzez kompleksową i bezpieczną adaptację sieci wyrobisk podziemnych miasta.

W porozumieniu ustalono następujące kierunki współpracy:

  1. wspólne rozwiązywanie aktualnych zagadnień dotyczących problematyki ochrony dziedzictwa geologiczno-górniczego,
  2. dążenie do rozpoznania i adaptacji niezwykle ciekawych, wielokondygnacyjnych wyrobiska zalegających pod Miastem Hrubieszów,
  3. realizację i promocję prac naukowo-badawczych, wykonywanie i promowanie ekspertyz oraz prowadzenie konsultacji w uzgodnionym zakresie,
  4. wzajemne prezentowanie i propagowanie wspólnych osiągnięć i doświadczeń oraz korzystanie na zasadzie wzajemności z posiadanej aparatury, urządzeń i zbiorów bibliotecznych, genealogicznych oraz archeologicznych,
  5. realizowanie innych przedsięwzięć po dokonaniu niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami Porozumienia.

Strony zadeklarowały współdziałanie w ubieganiu się o środki zewnętrzne na potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz zobowiązały się do poszukiwania i wnioskowania o dodatkowe wsparcie finansowe do organizacji i programów międzynarodowych na realizację projektów naukowych i edukacyjnych.

Porozumienie dopuszcza zawieranie umów dotyczących realizacji tematów badawczych, ekspertyz i konsultacji, których rezultaty stanowić będą własność wspólną Stron.

Porozumienie, zawarte na czas nieokreślony, może być rozszerzone na innych partnerów pod warunkiem akceptacji każdej ze Stron.