Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

05.10.2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
rozpoczyna nabór na szkolenia II grupy szkoleniowej 15 osób.

Rekrutacja trwa od 5 października 2020r. do 19 października 2020r. do godziny 1500.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie kontynuuje realizację projektu pn. : "Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 45 osób, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie, klientów MOPS, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym w okresie 01.10.2019r. - 31.10.2022r.

DLA KOGO?

Wsparcie skierowane jest do 45 osób (15 osób rocznie) wykluczonych bądź  zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych ubóstwem w wieku powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS.

PLANOWANE DZIAŁANIA

  • Diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej uczestników oraz przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju,
  • Praca socjalna z uczestnikami,
  • Wsparcie psychologiczne i społeczne,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Aktywizacja zawodowa - zostaną zorganizowane kursy i szkolenia zawodowe takie jak np. pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, opiekun osób starszych, murarz, magazynier – w zależności od diagnozy potrzeb.
    W trakcie szkoleń zawodowych będą wypłacane stypendia szkoleniowe, uczestnikom zapewnimy wyżywienie a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
  • Zostanie zorganizowany 3 miesięczny staż zawodowy na terenie Hrubieszowa wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1800 zł brutto.

Wartość Projektu: 813 961,24 zł.
Wkład Unii Europejskiej: 691 867, 05 zł.
Wkład własny: 122 094, 19 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w Biurze Projektu, siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przy ulicy 3 Maja 15.
Informacji udzieli zastępca kierownika MOPS Hrubieszów Justyna Krawczyk Koordynator Projektu pok. nr 13 oraz pracownicy socjalni MOPS Hrubieszów pok. nr  16 i 17.
Tel.: 84 696 55 60 lub lub 84 697 27 98.