Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

16.06.2020
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

NABÓR NA RACHMISTRZÓW:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej   wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Powszechny spis rolny odbędzie się  w dniach 1 września – 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych oświadczeń.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW:

1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych mogą dokonywać zgłoszeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, Sekretariat lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 12, ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów w dniach   15 czerwca – 8 lipca 2020 r.         

2. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu.

3. Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania – login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu   z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się  do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której  są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

5. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.

6. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

7. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Gminne Biuro Spisowe (GBS) sprawdzi wyniki i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób, które zakwalifikowały się – GBS zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.

8. GBS prześle powiadomienie do rachmistrzów o konieczności uzupełnienia w e/mlearning swoich danych. Z SER będzie można wysłać e-mailem powiadomienia do rachmistrzów.

9. Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-learning dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia.

10. Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazania zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.

11. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

12. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

13. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez urząd statystyczny na adres e-mail o dacie      i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

14. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu (liczy się data wpływu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – powszechny spis rolny 2020 ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 84 696 23 80 wew. 55, 56.

 

 

 

                                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

(-) Marta Majewska

Do pobrania: