Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto będzie dotować remonty hrubieszowskich zabytków

25.11.2021

Od 2022 roku Miasto będzie wspierać prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie Hrubieszowa.

Jedną z form działalności samorządów w zakresie ochrony zabytków jest wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy remontach i konserwacji obiektów. Dobry stan zachowania dziedzictwa w połączeniu z innymi walorami środowiskowymi może być elementem przynoszącym wymierne korzyści, szczególnie w rozwoju turystyki.

Rada Miejska w Hrubieszowie na sesji w dniu 25 listopada br., podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Hrubieszowa.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 1 do dnia 31 marca roku, w którym ma być udzielona dotacja. Termin ten nie ma zastosowania w przypadku konieczności wykonania niezwłocznych prac interwencyjnych wynikających ze zdarzeń losowych.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w danym roku kalendarzowym. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w miejskim budżecie. Na 2022 rok zaplanowano 50 tys. zł na ten cel.

Więcej informacji o możliwości otrzymania dotacji udziela Wydział Oświaty i Kultury, tel. 84 696 23 80, w. 50, e-mail: wok@miasto.hrubieszow.pl.

Do pobrania

Fundusze na hrubieszowskie zabytki

Od 2022 roku Miasto będzie wspierać prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie Hrubieszowa.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 1 do dnia 31 marca roku, w którym ma być udzielona dotacja. Termin ten nie ma zastosowania w przypadku konieczności wykonania niezwłocznych prac interwencyjnych wynikających ze zdarzeń losowych.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w danym roku kalendarzowym. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w miejskim budżecie. Na 2022 rok zaplanowano 50 tys. zł na ten cel.

 

Więcej informacji o możliwości otrzymania dotacji udziela Wydział Oświaty i Kultury, tel. 84 696 23 80, w. 50, e-mail: wok@miasto.hrubieszow.pl