Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

LXV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

17.05.2023
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul. 3 Maja 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji: [druk607]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023: [druk608]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk609]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Dwernickiego, oznaczonej numerem działki 2762: [druk610]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy: [druk611]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023: [druk612]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie Informacji o udzielonych ulgach w postaci umorzenia zaległości w zakresie podatków i opłat w 2022 roku: [druk613]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. przyjęcie Informacji.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

Otworzy się w nowym oknieOBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

24 maja 2023 r. (środa), godz. 12:00.

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji