Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LII Sesja Rady Miejskiej

04.08.2022
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów:[druk462]
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
3.3. przedstawienie opinii związków zawodowych [opinia Forum Związków Zawodowych w Lublinie] [opinia NSZZ "Solidarność"] [opinia ZNP]
3.4. dyskusja
3.5. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego:[druk463]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu:[druk464]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:[druk465]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk466]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 - 2028 dla Gminy Miejskiej Hrubieszów”:[druk467]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 11:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji