Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

L Sesja Rady Miejskiej

10.06.2022
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030, w tym trybu konsultacji:[druk446]
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
3.3. dyskusja
3.4. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:[druk447]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:[druk448]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:[druk449]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok szkolny 2022/2023:[druk450]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
7.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.4. dyskusja
7.5. podjęcie uchwały.

8. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 

OBRADY ONLINE

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

15 czerwca 2022 r. (środa), godz. 13:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji