Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Jerzy Krzyżewski Honorowym Obywatelem Miasta Hrubieszowa

15.09.2020
Pozostałe
14 września 2020 r. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa Jerzemu Leopoldowi Krzyżewskiemu.
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 2 pkt 14 przyznaje radzie gminy możliwość nadawania honorowego obywatelstwa gminy. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta lub w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta. 
 
Taką osobą był regionalista, kolekcjoner i pasjonat historii Hrubieszowa ś.p. Pan Jerzy Leopold KRZYŻEWSKI (19.04.1941 – 26.08.2020).  Pan Jerzy Leopold Krzyżewski przez całe życie związany był z Hrubieszowem i jego historią. Na szczególną uwagę zasługuje działalność regionalna Pana Jerzego Krzyżewskiego, starania o ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Hrubieszowskiej dla przyszłych pokoleń, kreowanie pozytywnego wizerunku Regionu, nieustanna animacja zainteresowania regionem w duchu szacunku i miłości do swojej ziemi. 
 
Od 1963 r. był aktywnym działaczem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, jako członek Zarządu założył i współredagował „Biuletyn TRH”, organ prasowy Towarzystwa. Od 1996 r. był prezesem TRH. Pod Jego przewodnictwem Towarzystwo wydało wiele okolicznościowych medali, serii pocztówek, druków okolicznościowych. Znakomity organizator sesji i konferencji naukowych poświęconych historii regionu, o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i międzynarodowym. Wspierał badania archeologiczne prowadzone przez katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz aktywnie uczestniczył w promocji wyników badań na terenie kraju i poza granicami (wystawy w Polsce i Niemczech). Prowadził szeroką współpracę z regionem przygranicznym Ukrainy (Włodzimierz Wołyński, Łuck) oraz z Ziomkostwem Hrubieszowian w Izraelu. Pracował na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju ruchu regionalnego województwa i kraju, pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Był członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Przewodniczącym Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa – Statuetki Króla Władysława Jagiełły, ustanowionej przez Radę Miasta w maju 2013 r. oraz wieloletnim Przewodniczącym Rady Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Małżonków Du Chateau w Hrubieszowie. Wniósł znaczące zasługi w organizację i popularyzację turystyki na terenie powiatu hrubieszowskiego, był założycielem i przez wiele lat Przewodniczącym Oddziału PTTK w Hrubieszowie. 
 
Bez reszty był oddany historii Ziemi Hrubieszowskiej i jej popularyzacji. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Nagrodą Miasta Hrubieszowa, Nagrodą Regionalną im. dra Zygmunta Klukowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i odznakami honorowymi Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego dla Kultury Polskiej, Zasłużonego dla Województwa Lubelskiego. 
 
We wszystkich swoich działaniach Pan Jerzy Leopold Krzyżewski dał się poznać jako bezinteresowny odkrywca historii regionu, publicysta, a przede wszystkim człowiek, który kochał Hrubieszów. Swoim wieloletnim zaangażowaniem w animację życia kulturalnego i społecznego Miasta oraz szczególnymi osiągnięciami w zakresie utrwalania historii Miasta w pełni zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa.