Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa

11.05.2023
Edukacja

Do dnia 31 maja 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów, można składać wnioski o przyznanie jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa:

  1. W roku 2023 stypendium będzie przyznawane jedynie za osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.;
  2. Stypendium może być przyznane jedynie osobom spełniającym warunki i kryteria, o których mowa w § 1 oraz Rozdziale 2 regulaminu;
  3. Dla jednej osoby w danym roku może zostać złożony tylko jeden wniosek;
  4. Stypendium nie przyznaje się w przypadku, gdy za osiągnięcia wskazane we wniosku dana osoba została już nagrodzona przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w ramach innych, obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów programów, nagród lub stypendiów;
  5. Stypendium może być przyznane jedynie po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku, zawierającego wszystkie niezbędne załączniki.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Wzór wniosku