Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Jaką pomoc dla firm dotkniętych Covid-19 mogą uzyskać przedsiębiorcy w październiku

23.10.2020

Wiele firm ciągle boryka się z problemami finansowymi wywołanymi COVID-19. W ramach obowiązujących Tarcz antykryzysowych dostępne są jeszcze świadczenia, o które wnioskować będą mogli przedsiębiorcy w październiku 2020 roku.

Świadczenie postojowe nie tylko dla branży turystycznej

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze ze świadczenia postojowego, mogą nadal składać wnioski do ZUS. Przepisy ustawy antykryzysowej dają płatnikom dłuższy czas na składanie wniosków o świadczenie postojowe, bo aż 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii w Polsce. Należy jednak pamiętać, że termin ten nie jest jedynym warunkiem decydującym o przyznaniu postojowego. Podstawą uzyskania świadczenia jest uzyskanie 15% spadku przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w październiku, we wniosku RSP-D wykazać należy 15% spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc we wrześniu – w stosunku do sierpnia 2020 roku.
Szczegółowe wytyczne na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

Tarcza 5.0. - nowe wsparcie dla branży turystycznej od 15 października

Od 15 października firmy turystyczne mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, czy wypłatę świadczenia postojowego. Nową formą pomocy skierowaną do sektora turystycznego jest dodatkowe świadczenie postojowe. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, u których przeważająca część prowadzonej działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku, była działalność związana z kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.
Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy

Mikropożyczka do wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów firmy - wsparcie mikroprzedsiębiorców.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
W świetle obowiązujących przepisów mikropożyczka jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzyma prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania pożyczki. Aby uzyskać mikropożyczkę niezbędne jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem strony praca.gov.pl.
Więcej informacji na stronie: https://hrubieszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników realizowane przez państwowe urzędy pracy.  

Ta forma wsparcia skierowana jest dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wnioski można składać poprzez platformę praca.gov.pl.
Szczegóły poniżej: https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzb_wynagrodzenia/15zzb_zasady_v9_11.09.2020.pdf

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Wsparcie to skierowane jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczegóły poniżej: https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzc_samozatrudnieni/15zzc_zasady_samozatrudnieni_v7_09.07.2020.pdf