Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności gospodarczej oraz rolniczej

30.10.2019
Urzędowe

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznieodpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza, zobowiązani są dodatkowo do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na odbiór odpadów powstających na skutek tej działalności.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Gmina Miejska Hrubieszów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie może organizować zbiórek odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Informujemy, że zbiórką odpadów z produkcji rolniczej zajmują się:

1.MIR-EKO Sp. z o.o.

ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze

2. EURO-EKO SP. z o.o.

ul.Fabryczna 6A, 22-100 Chełm