Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Rada Pożytku Publicznego w Hrubieszowie

28.07.2022
Pozostałe

Na podstawie § ust. 1 i 9 pkt 2 uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1060) Burmistrz Miasta Hrubieszowa, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłonienia kandydatów do Gminnej Rady Pożytku Publicznego spośród organizacji oraz podmiotów z terenu miasta Hrubieszowa.

Od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r. organizacje pozarządowe oraz pomioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mają prawo zgłosić po jednym kandydacie do Rady Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę organizacji zgłaszającej.
  2. Krótki opis doświadczenia i umiejętności kandydata na członka Rady.
  3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa i że nie toczy się wobec niego postępowanie karne o przestępstwo umyślne.
  5. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej.

Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Hrubieszów.