Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną

23.09.2022
Pozostałe

Gmina Miejska Hrubieszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie jest na półmetku realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie z CIS - klienci MOPS biorą udział w warsztatach artystycznych i krawieckim oraz otrzymują wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego. Realizacja projektu ma na celu  zmniejszenie odsetka osób korzystających z pomocy społecznej. Przyczyni się tym samym do realizacji jednego z celów LPR jakim jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego Obszaru Rewitalizacji, w tym tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.

W dniach 14 -15 września w ramach realizowanego projektu odbyła się wizyta studyjna uczestników, którzy mogli zaobserwować pracę w Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej "WARTO", a następnie poznać atrakcje turystyczne Krasnobrodu. Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne z przedstawicielami miejscowych Spółdzielni Socjalnych. Drugi dzień to spotkanie z historią. Uczestnicy odwiedzili Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz Pałac Łosiów w Narolu.

Rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta, szczególnie w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju, podmioty te zwiększają bowiem poziom zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej. Poprzez zlecanie usług społecznych, Miasto realizuje również zadania własne i konstytucyjną zasadę pomocniczości.

Od 2022 roku na terenie Miasta prężnie działa Spółdzielnia Socjalna Lider, która realizuje dodatkowe usługi w postaci Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz Opieki wytchnieniowej.

Celem jest zwiększenie liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej przez samorząd/ jednostkę organizacyjną samorządu.