Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

„Równe Szanse na Rynku Pracy, Czyli Włączenie Społeczne i Zawodowe Mieszkańców Hrubieszowa”

09.03.2020
Urzędowe

 

W ramach LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZOWA NA LATA 2017-2023 włączono działania polegające na wsparciu m.in. sektora społecznego. Działania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.  

Jeden z projektów jaki obecnie realizuje MOPS Hrubieszów od października 2019 roku do października 2022 r. (3 lata) nosi tytuł:

„RÓWNE SZANSE NA RYNKU PRACY, CZYLI WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE MIESZKAŃCÓW HRUBIESZOWA”

Wartość projektu  813 961,24 zł w tym dofinansowanie 691 867,05 zł i wkład własny 122 094,19 zł. 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 45 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie będących klientami MOPS.

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu są podzielone na III etapy; w każdym etapie (w każdym roku) wsparciem zostanie objętych  15 osób – łącznie 45 osób.

W związku z realizacją projektu uczestnicy biorą udział w warsztatach;

- treningu umiejętności i kompetencji społecznych,

- wzmacniania zasobów,

- terapii rodzinnej,

- szkole dla rodziców,

- indywidualnym poradnictwie specjalistycznym w zależności do potrzeb (np. terapeuta uzależnień lub współuzależnień)

- warsztatach hobbystycznych (m.in. tkactwo, stolarstwo),

- warsztatach zawodowych aktywnego poszukiwania pracy,

- szkoleniach zawodowych.

W ramach warsztatów wzmacniania zasobów uczestnicy wyjechali do Ostrowca Świętokrzyskiego, wizyta była formą wsparcia społeczno-kulturalno–edukacyjnego i miała na celu:

 - trening zdobytych umiejętności, przede wszystkim dotyczący zachowań społecznych, poczucia własnej wartości,

- podniesienie kompetencji osobistych i społecznych, jak również nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy,

- integrację uczestników, zbudowanie tożsamości z grupą, która wpływa pozytywnie na efektywność działań projektowych

Organizacja warsztatu na wyjeździe wynika z potrzeby zmiany środowiska, dodatkowo motywuje i sprzyja skutecznemu wprowadzaniu w życie umiejętności społecznych i kulturalnych. Nowe środowisko zmusza do wyjścia poza utarte schematy zachowań, wyjazd z własnego środowiska jest doskonałą formą rehabilitacji społecznej.

Kilkugodzinne warsztaty Wzmacniania zasobów zostały połączone z wizytą w Muzeum Krzemionki wraz z warsztatami malowania słynnej porcelany z Ćmielowa.

Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie odsetka osób korzystających z pomocy społecznej. Przyczyni się tym samym do realizacji jednego z celów LPR jakim jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego Obszaru Rewitalizacji, w tym tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.