Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

„Posiłek w szkole i w domu”

21.03.2024
Pozostałe

Gmina Miejska Hrubieszów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z Umową Nr 522 zawartą w dn. 19.03.2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 219 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Hrubieszów to 54 750 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2024 r. wynosi 273 750 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1 200 zł.

Gmina Miejska Hrubieszów, na podstawie Uchwały nr LXXVI/566/2024 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia.