Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta pomysłu

08.09.2020

Drodzy Mieszkańcy,

Od lutego br. trwają prace nad Nową Ścieżką Rozwoju Hrubieszowa, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Nowa Ścieżka Rozwoju ma zapewnić realizację scenariusza szybkiego rozwoju Miasta. Zostanie ona szczegółowo opisana w dwóch uzupełniających się dokumentach: Programie Rozwoju Lokalnego (PRL) i Programie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Dokumenty te będą ukierunkowane na generowanie i uzasadnianie przedsięwzięć innowacyjnych i dających największą wartość dodaną dla mieszkańców i innych użytkowników Hrubieszowa.

Nowa Ścieżka Rozwoju będzie przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom Hrubieszowa, w szczególności:

 •       Zmniejszająca się liczba ludności,
 •       Ujemne saldo migracji szczególnie wśród ludzi młodych i spadający wskaźnik osób ludzi młodych zamieszkujących Hrubieszów (24-34 lata),
 •       Postępujące, niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców (starzejące się społeczeństwo),
 •       Zmniejszające się zasoby ludzkie dla rynku pracy,
 •       Niska przedsiębiorczości mieszkańców,
 •       Zmniejszający się potencjał aktywności społecznej,
 •       Niewystarczająca oferta czasu wolnego,
 •       Brak integracji mieszkańców.

Cele kluczowe, które realizować będzie Nowa Ścieżka Rozwoju to:

 1. Ożywienie gospodarcze Hrubieszowa
 2. Silna i otwarta społeczność Hrubieszowa
 3. Proekologiczny i zielony Hrubieszów
 4. Efektywna, kompetentna i otwarta na rozwój administracja miasta

Jednakże cele te nie zostaną osiągnięte bez realizacji INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW.

Jednakże cele te nie zostaną osiągnięte bez realizacji INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW. Podczas szeroko prowadzonych przez Nas konsultacji w formie bezpośrednich spotkań z Państwem to jest m. in. z osobami fizycznymi (reprezentującymi środowisko uczniów szkół, poprzez osoby pracujące, bezrobotnych, seniorów, czy osoby niepełnosprawne), przedsiębiorcami, NGO, instytucjami publicznymi oraz partnerami projektu, od maja 2019 r. do chwili obecnej zabraliśmy blisko 180 pomysłów wynikających m.in.  z analiz, diagnoz, na podstawie przeprowadzonych wywiadów, ankiet, spotkań, przedłożonych kart pomysłów.

Chcemy jednak jak najszerzej dotrzeć do Państwa, przenalizować i uwzględnić wszystkie potrzeby.

Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów i propozycji przedsięwzięć, obejmujących rozwój infrastruktury miasta jak i różnego rodzaju inicjatyw, działań zarówno wspólne i indywidulane itp., za pośrednictwem KARTY POMYSŁU, które powinny został włączone w NOWĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU Miasta Hrubieszów. Liczymy na pomysły, które w sposób kluczowy przyczynią się do ekspansywnego rozwoju miasta Hrubieszów.

Kartę pomysłu można składać do 21.09.2020 r. na formularzu on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eog_umh@miasto.hrubieszow.pl  lub tradycyjnej, kierowanej na adres: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem KARTA POMYSŁU W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ LOKALNY ).Termin składania kart: do 21.09.2020 r.

Wszystkie karty zostaną rozpatrzone zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. Możliwe do realizacji i zgodnie z określonymi celami oraz założeniami zostaną przyporządkowane do idei Nowej Ścieżki Rozwoju, a pozostałe zostaną włączone do listy projektów do uwzględnienia w Strategii Rozwoju Miasta, która będzie aktualizowana w najbliższym czasie.

Liczymy na Wasze zaangażowanie!