Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie podatników w czasie pandemii Covid-19

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera podatników, którzy w związku z pandemią Covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą liczyć na udzielenie ulg  stanowiących pomoc publiczną, a także na ulgi nie stanowiące pomocy publicznej i pomoc de minimis.

Jak uzyskać ulgę?
Podatnicy na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

 We wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany.

 W przypadku ulg , które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat ), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

 Takie wnioski można złożyć szybko i bezpiecznie bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl

 Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.