Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Miasta

   

Skarbnik Miasta - Marta WOŹNICA

 

Dane kontaktowe:

  tel. 84 696 23 80 wew. 53
  e-mail: m.woznica@miasto.hrubieszow.pl
  pokój nr 13 na piętrze Urzędu Miasta Hrubieszów (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1).

 

 Skarbnik nadzoruje bezpośrednio pracę:

  - Wydziału Finansowo-Podatkowego

 

Do zadań Skarbnika należy:

1) kierowanie w imieniu Burmistrza gospodarką finansową Miasta i wykonywanie budżetu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa w tym zakresie;
2) wykonywanie zadań głównego księgowego budżetu Miasta Hrubieszów;
3) nadzorowanie i kontrolowanie wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta objęte budżetem;
4) opracowanie i wykonywanie budżetu;
5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;
6) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących rachunkowości, obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania inwentaryzacji i innych.
7) realizacja scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT;
8) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych, jeżeli czynność ta może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
9) opiniowanie decyzji mających wywołać skutki finansowe dla miasta;
10) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej miasta oraz zgłaszanie propozycji i wniosków Burmistrzowi;
11) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu i Organu oraz jednostek organizacyjnych,
12) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
13) dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
14) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
15) analiza wykonywania budżetu miasta oraz inicjowanie propozycji zmian w budżecie miasta;
16) nadzorowanie przygotowania dokumentów związanych z udzieleniem absolutorium i współpraca przy opracowywaniu raportu o stanie miasta;
17) sporządzanie bilansów i odpowiedniej sprawozdawczości;
18) nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych,
19) prowadzenie spraw w zakresie wykonania uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków w postaci kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w bankach krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia finansowania zadań ujętych w budżecie Miasta,
20) monitorowanie długu Miasta,
21) przygotowanie i opracowanie informacji za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu Miasta.