Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Basaja

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Kutra Adam
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Basaja w miejscowości Hrubieszów. Inwestycja ta stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową.
Celem planowanej inwestycji jest modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć w złym stanie technicznym zostanie zastąpiona siecią wodociągową wykonaną z polietylenu.
Istniejące na trasie wodociągu odgałęzienia sieci, zasilające w wodę ulice przyległe zostaną włączone do nowo projektowanego wodociągu.
Projektowana sieć wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody dla celów bytowogospodarczych oraz przeciwpożarowych.
Budowany wodociąg łączy projektowane wg odrębnych opracowań wodociągi w ul. Zamojskiej i Kolejowej. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE 350 od ul. Zamojskiej wykonane zostanie w poboczu ul. Teresówka i w poboczu ul. Zamojskiej na wysokości skrzyżowania ulicy Zamojskiej z ul.Teresówką.
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE 250 od strony ul. Kolejowej wykonane zostanie w ul. Kolejowej na wysokości skrzyżowania ulicy Kolejowej i Nowej.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 886 m sieci wodociągowej.

W dniu 09.07.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych I etap do 30.10.2020 II etap do 31.10.2022

Całkowita wartość projektu:  1 573 042,59 zł brutto