Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala 1, 22-500 Hrubieszów, tel., fax. 84 696 23 80, adres poczty elektronicznej: um@miasto.hrubieszow.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@miasto.hrubieszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z spraw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 na podstawie umowy w sprawie projektu nr 14/2021/RL z dnia 21 grudnia 2021 r. w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy projektu, grupy docelowe wskazane w Planie Komunikacji projektu, Operator Programu i inne podmioty powiązane z administratorem w celu pełnej realizacji zadań określonych w projekcie, jak również, organy publiczne uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres: realizacji projektu tj. 21.12.2021 r.- 30.04.2024 r. oraz w okresie trwałości projektu przez okres 5 lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji projektu jak również po zakończeniu projektu (archiwizacja dokumentacji).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w szkoleniach/zadaniach określonych w projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w projekcie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  5. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza i nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.