Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” oraz od ul. 3 Maja. Do obu wejść prowadzą schody. W budynku jest dostępna winda dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduje się na I piętrze.
Korytarze w budynku nie posiadają barier architektonicznych.
Na wewnętrznym parkingu  przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z wjazdem/zjazdem do windy dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku są 2 pętle indukcyjne.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych z systemem wezwania asysty.
W budynku schody posiadają nakładki kątowe wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu.
W budynku jest koc ewakuacyjny.
W budynku znajdują pomieszczenia oznaczone w alfabecie brajla z wypukłym piktogramem dla osób niewidomych i słabowidzących.
W sekretariacie urzędu znajduje się do dyspozycji lupa elektroniczna dla osób słabowidzących.

Budynek Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. 3 Maja 15.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. 3 Maja oraz od parkingu. Do wejścia przy ul. 3 Maja prowadzą schody. Do wejścia od parkingu prowadzi podjazd.
Korytarz nie posiada barier architektonicznych.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności strony internetowej miasto.hrubieszow.pl

Urząd Miasta Hrubieszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasto.hrubieszow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zdjęcia i grafiki nie mają opisów alternatywnych.
 4. Niektóre rozwiązania techniczne strony są oparte o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności odpowiada: Jacek Szymczuk       
 • E-mail: informatyk@miasto.hrubieszow.pl
 • Telefon: 846962380

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Hrubieszowa
 • Adres: mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
 • E-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
 • Telefon: 846962380

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.