Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

23.06.2021
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Zamojska 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji: [druk282]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji: [druk283]
4.1. przyjęcie protokołu.

5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania: [druk284] [z-526-2021]
5.1. przedstawienie Raportu przez Burmistrza Miasta
5.2. debata nad Raportem
5.3. przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania
5.4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
5.5. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.6. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
5.7. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5.8. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2020 rok: [druk285] [z-486-2021] [Bilans 1] [Bilans 2] [Rachunek] [Wyciąg] [Zestawienie]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Hrubieszów za 2020 rok [opinia]
6.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
6.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.5. dyskusja
6.6. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok: [druk286]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2020 rok [uchwała]
7.3. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium [opinia]
7.4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
7.5. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.6. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
7.7. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.8. dyskusja
7.9. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021: [druk287]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040: [druk288]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021: [druk289]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie Informacji z działalności Przedszkoli Miejskich działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 rok: [druk290]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
11.3. dyskusja
11.4. przyjęcie Informacji.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
 
OBRADY ONLINE

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja