Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Tarcza 7.0 dostępna dla przedsiębiorców od 1 lutego 2021r.

25.01.2021

Nowa tarcza antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015201.pdf ). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przewiduje się 4 formy wsparcia:

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30.11.2020r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg. PKD jako rodzaj przeważającej działalności, przeważającymi kodami:55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Ponadto przedsiębiorcy muszą wykazać że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wnioski mogą być składane do 31 marca 2021r.

2. Ponowne świadczenie postojowe

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności.

O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD:

  • jednokrotnie z kodami:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
  • dwukrotnie z kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowe-go, o którym mowa wart.2pkt1 ustawy z dnia 28lipca 2005r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020r. poz.1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji lecznicze)86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z

Ponadto przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z jego działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

3. Jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

O tą formę pomocy będą mogli wnioskowa przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020r. Prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10 (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 28lipca 2005r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Ponadto przedsiębiorcy muszą wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r.

4. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD za okres:

  •  od dnia 1stycznia 2021r. do dnia 31stycznia 2021r. z kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
  •  od 1grudnia 2020r. do dnia 31stycznia 2021r. z kodami: 9.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Ponadto przedsiębiorcy muszą wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. oraz złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za:

  • styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń
  • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące

– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wnioski będzie można składać do 31 marca 2021r.