Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Miejskie

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność  energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 w Hrubieszowie, w tym zastosowanie OZE  oraz uzyskanie efektu ekologicznego, poprzez realizację kompleksowych zadań termomodernizacyjnych. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian przy gruncie i cokołu metodą "lepka mokra" i ścian zewnętrznych wraz z izolacją przeciwwilgociową, docieplenie stropu poddasza, wymianę pokrycia dachowego, uzupelnienie tynków, oraz odrzybianie ścian ocieplonych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe, likwidację koszy okiennych piwnic, modernizację instalacji c.o. i węzła cieplnego, montaż instalacji fotowoltanicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilenia, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymianę podnośników dla osób niepełnosprawnych, zagosodarowanie terenu wokół budynku.

Projekt relizowany w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.

Całkowita wartość projektu: 2 377 091,59 zł.

Dofinansowania:  1 361 382,60 zł zł.

Projekt „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” był konsekwencją inicjatywy partnerskiej podjętej przez samorządy i stanowi kolejny, największy krok w kierunku tworzenia wskazanych w strategii marki kluczowych inicjatyw produktowo-promocyjnych, które przyciągną i zatrzymają turystów, co w założeniach Strategii Marki GOTANIA wykonanej w ramach pierwszego partnerskiego projektu „Witajcie w Gotanii – projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko-tomaszowko-zamojskiego” ma się przełożyć na zwiększenie dochodów gmin i gospodarstw domowych mieszkańców z obszaru Gotanii.

Instytucja realizująca: Gmina Miejska Hrubieszów

Partnerzy Samorządowi Projektu: 9 gmin z terenu 3 powiatów, dla których wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo kulturowo-historyczne z okresu II-IV wieku, związane z bytnością Gotów

    6 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego - Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice

    2 gminy z terenu powiatu tomaszowskiego - Tyszowce i Tomaszów Lubelski

    1 gmina z terenu powiatu zamojskiego - Komarów-Osada

 

Partner Instytucjonalny: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Szacowany całkowity koszt Projektu: 4 476 021 CHF

Dofinansowanie ze środków SPPW: 4 138 048 CHF

Okres rzeczowej realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji –  2011

Zakończenie rzeczowej realizacji –  2017

Data podpisania umowy w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarską Agencją ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca) – 9 sierpnia 2011.

Data zawarcia umowy w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Miejską Hrubieszów (Instytucja Realizująca) – 5 październik 2011 (data podpisania przez WWPE) – 17 październik 2011 (data podpisania przez Burmistrza Miasta Hrubieszów)

Cel główny projektu: Wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru hrubieszowsko – tomaszowsko – zamojskiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego, głównie poprzez rozwój turystyki.

Aby osiągnąć cel główny zdefiniowano cele szczegółowe projektu.

Cele szczegółowe:

    Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru.

    Promocja gospodarcza rozwój przedsiębiorczości na obszarze podregionu.

    Kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru-tworzenie ponadlokalnej turystycznej – marki II etap.

    Rozwój zasobów ludzkich, w tym wspieranie młodzieży.

 

Działania, które zostały podjęte:

 Projekt zakładał funkcjonowanie trzech głównych funduszy:

 • Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Inicjatyw Społecznych
 • Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości

 

Pozostałe działania bezpośrednio związane z obsługą wymienionych funduszy:

 • działania informacyjno- promocyjne Projektu
 • utworzenie i wyposażenie siedziby Biura Projektu
 • zarządzanie projektem
 • audyt zewnętrzny Projektu

 

Działania zrealizowane w ramach poszczególnych funduszy

Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich

 • organizacja 44 szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców podregionu Gotania związanych z możliwością wykonywania zawodu poza rolnictwem
 • organizacja wizyt studyjnych do regionów tych kraju i Europy, gdzie wykorzystano potencjał endogeniczny dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dzisiaj dawne tereny rolnicze są miejscem odwiedzanym przez turystów, których obsługa stanowi doskonałe źródło dochodu mieszkańców
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu objętego projektem pod kątem właściwego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej

Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Inicjatyw Społecznych

    Zrealizowane działania:

 • granty/ dotacje dla NGO na ich rozwój
 • granty/dotacje dla NGO na organizację imprez promujących podregion Gotania
 • działania promujące podregion i markę Gotania (wykonanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Podregionu Gotania, oznakowania turystyczne gmin /witacze; wykonanie stoiska na targi i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych; wydawnictwa promocyjne i turystyczne; wizyty studyjne)

 Fundusz dofinansował projekty, które skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

 • Pobudzenie aktywności i zaangażowania społeczności lokalnych
 • Wzrost zaangażowania lokalnych NGO
 • Wzrost rozpoznawalności marki Gotania
 • Wzrost ilości zawiązywanych partnerstw oraz integracja społeczności

 

Wnioski były składane na następujące rodzaje działań (projektów):

 • Rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych typu świetlice, kluby młodzieżowe
 • Usługi rozwijające sport, rekreację oraz promujące podregion Gotanii
 • Usługi rozwijające turystykę terenu Gotanii
 • Usługi promujące kulturę, tradycję, rękodzieło unikalne zawody związane z lokalną tradycją
 • Usługi pobudzające przedsiębiorczość wśród lokalnej społeczności
 • Usługi przełamujące bariery społeczne, stereotypy panujące w społeczeństwie
 • Usługi integrujące społeczność Gotanii

 

Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości zarządzany przez Partnera Instytucjonalnego Projektu/Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

 Zrealizowane działania:

    Szkolenia podstawowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

    - 5 edycji (przeszkolonych zostanie w sumie 90 osób)

    Doradztwo podstawowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

    - 1080godzin

    Liczba przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

    - min. 70

    Szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców

    -5 edycji (przeszkolonych zostanie w sumie min. 70 osób).

    Doradztwo specjalistyczne dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 

    - 1080godzin.

 

Działania informacyjno-promocyjne Projektu – przewidują m. innymi:

 • wykonanie i prowadzenie strony www.gotania.sppw.pl dla projektu,
 • wykonanie plakatów, ulotek, standów, - zamieszczanie artykułów sponsorowanych, ogłoszeń dot. udzielanych grantów,
 • organizację konferencji i seminariów,
 • wykonanie filmu upowszechniającego rezultaty projektu.

 Zarządzanie Projektem – za prawidłową realizację projektu odpowiedzialna była Instytucja Realizująca – Gmina Miejska Hrubieszów.

 Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację Projektu, był personel Biura Projektu utworzony Zarządzeniem nr 152/2011 przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w składzie:

 • Kierownik Biura Projektu
 • Specjalista d.s. monitoringu finansowego
 • Specjalista d.s. monitoringu i sprawozdawczości
 • Specjalista d.s. administracyjnych
 • Księgowy Projektu

oraz:

Personel Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości – pracownicy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, w składzie:

 • Koordynator
 • Specjalista d.s. Grantów
 • Specjalista d.s. monitoringu finansowego i sprawozdawczości
 • Pracownik administracyjny

 

Beneficjentami końcowymi projektu były:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu objętego Projektem
 • Mieszkańcy Podregionu
 • Organizacje Pozarządowe (NGO)
 • Turyści

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Opis operacji

Operacja pn. „Budowa 9 miejsc rekreacji na terenie miasta Hrubieszowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:

Budowa 9 miejsc rekreacji w miejscowości Hrubieszów w celu zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej oraz udostępniania mieszkańcom obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 8 szt.; Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.

Beneficjent: Gmina Miejska Hrubieszów

Całkowita wartość projektu 928 409,91 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 604 485,00 zł.

"Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem" realizowana w latach 2013-2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu – 10 714 431,42 PLN

Dofinansowanie – 7 418 210,21 PLN

Wkład własny – 3 296 221,21 PLN

Zakres projektu obejmował:

1.Rewitalizację Bazaru Miejskiego (ul. Ludna) wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz murkiem oporowym, wykonanie modernizacji odwodnienia terenu, oświetlenie bazaru, budowa boksów handlowych, ogrodzenie terenu całego bazaru, monitoring wizyjny, zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej, remont budynku przy ul. Ludnej.

2. Przebudowę ul. Rynek na Deptak Miejski likwidacja skweru zielonego, utwardzenie kostką brukową całości placu i ciągu pieszo – jezdnego budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki, monitoring wizyjny, mała architektura, umiejscowienie lamp ulicznych, przebudowa odwodnienia, urządzenie zieleni, tablica informacyjna z planem miasta, hot spot.

3. Rewitalizację Miejskiego Parku Solidarności (ul. Hubala) naprawa ogrodzenia, wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza, zakup i montaż nowych ławek parkowych, zakup i montaż koszy na śmieci, wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika B. Prusa, wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych, zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego, wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta Hrubieszowa, urządzenie zieleni parkowej, uzupełnienie placu zabaw, wykonanie studni chłonnych, remont szaletu miejskiego.

4. Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Dom Kultury utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową, remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej i południowej, remont boksów garażowych, przebudowanie zejścia do piwnicy i wykonanie lekkich zadaszeń nad wszystkimi czterema wejściami, likwidacja barier architektonicznych, wymiana oświetlenia zewnętrznego, urządzenie zieleni, mała architektura.

5. Parkingi i drogi gminne (budowa parkingów przy ul Targowej i Ludnej oraz remont nawierzchni w ul. Plac Wolności i Partyzantów) ilość stanowisk - 20 + 20, oświetlenie, ogrodzenie.

6. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 (zabytek). Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymagał gruntownego remontu.

7. Remont budynku (bloku) poprzez termomodernizację (ocieplenie) budynku wielorodzinnego ul. Plac Staszica 1 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi system STOPTER, obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne

8. Remont budynku (bloku) poprzez termomodernizację (ocieplenie) budynku wielorodzinnego ul. Plac Staszica 4,

9. Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie wymiana konstrukcji i poszycia dachowego 6 kopuł (3x południowe i 3x północne) oraz wykonanie obróbek blacharskich – bez dzwonnicy, remont elewacji (tynki renowacyjne, profile ciągnione) cerkwi wraz z malowaniem – bez wieży dzwonnicy, wymiana stolarki okiennej: kopuła główna, łącznik, ołtarz, nawa główna, rewitalizacja ogrodzenia cerkwi. Otworzy się w nowym oknie Projekt realizowany był w partnerstwie z Wspólnotą Mieszkaniową Plac Staszica 1, Wspólnotą Mieszkaniową Plac Staszica 4, Parafia Prawosławną p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie.

"Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego - ETAP II"

W dniu 18 kwietnia 2013 roku Gmina Miejska Hrubieszów podpisała umowę na realizację projektu pn. „Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego - ETAP II”, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności mieszkańców i instytucji publicznych w Hrubieszowie oraz Włodzimierzu Wołyńskim do bieżącej wody poprzez budowę i przebudowę wodociągu w Hrubieszowie i Włodzimierzu Wołyńskim oraz zmodernizowanie jednej stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu Wołyńskim. Całkowita wartość projektu to kwota 4 101 255, 50 EUR z czego dofinansowanie (89%) wyniosło 3 650 117,40 EUR. Zasadniczym problemem, który był przedmiotem projektu jest niska dostępność obszaru Pobuża (rejon Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego) dla inwestorów oraz relatywnie niski poziom standardu życia mieszkańców. Jednym z istotnych czynników ograniczających dostępność inwestycyjną oraz obniżających jakość życia mieszkańców obu miast jest przestarzała sieć zaopatrzenia w wodę.

Po stronie polskiej w ramach projektu wykonano następujące zadania inwestycyjne: przebudowano 10289,00 mb sieci wodociągowej i 253 szt. przyłączy wodociągowych oraz wybudowano wodociąg o długości 18,00 mb w Hrubieszowie (Śródmieście wraz z Osiedlem Jagiellońskim oraz ul. Wyzwolenia). przebudowano 6486,50 mb sieci wodociągowej i 115 szt. przyłączy wodociągowych w Hrubieszowie (Południe część I, osiedle HSM oraz ul. Zamojska) zakupiono komplet zgrzewarek do nowoczesnych rur PE zakupiono nowoczesną koparko-ładowarkę

Po stronie ukraińskiej w ramach projektu: wybudowano 3980,00 mb sieci wodociągowej we Włodzimierzu Wołyńskim (ul. Dragomanowa, Uściłucka, Iwana Mazepy, Kozacka, Lermontowa, L. Kobylyci) zmodernizowano Stację Ujęcia Wody we Włodzimierzu Wołyńskim

"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Wartość projektu: 80,000,00 zł
Dofinansowanie w kwocie: 68,000,00 zł
Termin realizacji: 2014/2015

Gmina Miejska Hrubieszów opracowała PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Miejskiej Hrubieszów (PGN). Na jego opracowanie Gmina uzyskała dofinansowanie w 85% ze środków UE w ramach POIiŚ 2007-2013 działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” (Konkurs 2/PoiŚ /9.3./2013)

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest strategicznym dokumentem dla Miasta, mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających ich emisję do atmosfery. Głównym celem niniejszego Planu było rozpoznanie stanu istniejącego gospodarki energetycznej oraz źródeł, które są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także promocję i wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej emisji.

Dokument zawiera:
 charakterystykę obszaru,
 stan jakości powietrza na przedmiotowym obszarze,
 identyfikację obszarów problemowych,
 metodologię opracowania Planu,
 cele strategiczne i szczegółowe,
 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,
 plan gospodarki niskoemisyjnej - harmonogram działań,
 opis możliwości finansowania zaplanowanych działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.

Efektem końcowym opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą Miasto w realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań przyjętych do realizacji.

Do celów szczegółowych należą:
 dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście,
 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta,
 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie miasta,
 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych,
 spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

„Budowa trybun, zadaszenia i bieżni – przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego stadionu Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie”.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2012 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Termin realizacji: 2012 r.
Koszt całkowity zadania: 942 333,00 zł
Dofinansowanie z MSiT: 471 167,00 zł

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2012 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Zadania wykonane w ramach projektu:

 • trybuny z częściowym zadaszeniem trzy sektory po 260 szt. miejsc siedzących w 5 – ciu rzędach (780 miejsc),
 • bieżnia treningowa 2- torowa długości 60 m – 160,51 m2,
 • przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego Stadionu Sportowego HOSiR w Hrubieszowie,
 • otwarte zaplecze szatniowe dla zawodników.
„Przebudowa (modernizacja) kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie – urządzenie zielonej sali gimnastycznej”.

Zadanie zostało zgłoszenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowe Województwa Lubelskiego na 2012 rok i lata następne do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Planowany termin realizacji zadania : 2012 r.
Wnioskowane dofinansowanie zadania w kwocie: 95 000,00 zł.

W ramach realizacji projektu planuje się: zamontowanie urządzeń do ćwiczeń tj.: pociąg nóg, drabinka uniwersalna, koło Tai Chi, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, biegacz, orbitrek, wioślarz, prasa nożna, twister obrotowy, wahadło, ławka, prostownik pleców, wiata z ławką, stół do pin ponga.

„Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż kolektorów słonecznych w mieście Hrubieszów”.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Planowany termin realizacji zadania: 2012/2014
Koszt całkowity zadania: 3 605 450,00 zł
Dofinasowanie zadania: 85 % wydatków kwalifikowanych

Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje:

 • wykonanie programu funkcyjno – użytkowego, dzięki któremu możliwe będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji,
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie zestawów solarnych dla 214 obiektów indywidualnych budownictwa mieszkaniowego oraz dla 11 budynków użyteczności publicznej,
 • zakup i montaż zestawów solarnych,
 • serwis gwarancyjny w okresie 5 – ciu lat od daty odbioru końcowego.

Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Wniosek w trakcie oceny.

Gotania. Etap I - Oznakowanie tras turystycznych oraz Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Hrubieszowie".

Dofinansowanie w kwocie 210.759,60 zł.
Termin realizacji: Projekt zrealizowany w 2010 r. ze środków RPO WL na lata 2007-2013.

W ramach projektu zostały wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (CIT). Został zakupiony sprzęt administracyjno-biurowy.

W celu promowania turystyki aktywnej zostało zakupionych 15 rowerów oraz niezbędny do ich konserwacji serwisów.

Ponadto w ramach promocji:

 • wydano 24.000 egzemplarzy folderu w języku zarówno polskim, jak i ukraińskim,
 • duże tablice informacyjne umieszczone w strategicznych punktach tras turystycznych,
 • stworzono system znaków na wszystkich 4 trasach turystycznych - w wyniku inwestycji postawiono 50 znaków informacyjnych.
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów. 

Projekt zrealizowany ze środków POIiŚ w partnerstwie z PGKiM Sp. z . o.o. w Hrubieszowie.

Dofinansowanie w kwocie 15.933.387,31 zł.
Termin realizacji: 2010/2012

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • budowa 5,06 km kanalizacji sanitarnej,
 • budowa sieci wodociągowej 0,58 km oraz modernizacja wodociągu na odcinku 0,63 km,
 • modernizacja przepompowni "Ludna" i "Grunwaldzka",
 • modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW),
 • modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z prasą do osadu.
Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Hrubieszów.

Projekt realizowany w 30% ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa
Dofinansowanie w kwocie 1.821.750,00 zł.
Termin realizacji: 2009/2011

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • modernizacja 11 budynków użyteczności publicznej
Przebudowa (modernizacja) boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Listopadowa 12

Zadanie zostało zgłoszenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowe Województwa Lubelskiego na 2011 rok i lata następne.

Dofinansowanie w kwocie 681.810,00 zł.
Termin realizacji: 2010/2011

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • bieżnia 6-torowa o długości 60 m i skocznia w dal – 645 m,
 • plac zabaw dla dzieci z nauczania zintegrowanego – 715 m2,
 • boisko do siatkówki – 372 m2,
 • rzutnia kulą 30 m2,
 • skocznia w wzwyż – 50 m2,
 • boisko wielofunkcyjne – 1056 m2,
 • boisko wielofunkcyjne – 1166 m2,
 • rezerwa pod kord tenisowy – 1080 m2,
 • plac ćwiczeń – 2277 m2,
 • plac gospodarczy – 650 m2,
 • ciągi piesze projektowane i adaptowane – 48- m2,
 • powierzchnia konstrukcji piłkochwytów i mur oporowy – 100 m2,
 • powierzchnie trawiaste poza urządzeniami – 2788 m2.
Nowe technologie – lepsza jakość usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim

Projekt realizowany jest w 85 % ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne
Dofinansowanie w kwocie1.265.243,00 zł.
Termin realizacji: 2010/2011

W ramach zadania został zakupiony sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie do wykonywania zadań urzędu. Ponadto utworzone zostanie w pomieszczeniach kotłowni Hrubieszowskiego Domu Kultury TELECENTURM, gdzie mieszkańcy będą mogli korzystać bezpłatnie z dostępu do Internetu.

Przebudowa areny lekkoatletycznej na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.

Projekt realizowany jest w 46,8 % ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.
Dofinansowanie w kwocie: 2.500.000,00 zł.
Termin realizacji: 2010/2011

 1. Bieżnia okrężna sześciotorowa z ośmioma prostymi finiszowymi. Nominalna długość 400 m, szerokość każdego toru 1,22 m, szerokość bieżni w obrzeżach 7,37 m. Nawierzchnia poliuretanowa lub równoważna,
 2. Rów z wodą, zlokalizowany na zakolu areny przy punkcie charakterystycznym M, szerokości co najmniej 3,66 m, długości 2,50,
 3. Jedna podwójna bieżnia i dwie zeskocznie do skoku w dal i trójskoku. Długość rozbiegu 45 m, szerokość toru 122 cm. Rozbieg z nawierzchni poliuretanowej (syntetycznej) lub równoważnej. Zeskocznia – piaskownica o wymiarach 900x402,
 4. Jeden zeskok do skoku wzwyż,
 5. Jedna rozbieżnia i dwa zeskoki do skoku o tyczce. Długość rozbiegów 40 m, szerokość 1,22 m. Rozbieg będzie wyznaczony białymi liniami o szerokości 5 cm. Zeskok będzie o wymiarach nie mniejszych niż 5x5m,
 6. Jedno koło i sektor rzutów do pchnięcia kulą,
 7. Jeden sektor rzutów dyskiem i młotem,
 8. Jeden rozbieg do rzutu oszczepem. Szerokość rozbiegu 4,00 m, długość 33,50 m. Rozbieg z nawierzchni poliuretanowej (syntetycznej) lub równoważnej,
 9. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x68m z trawy naturalnej. Pole bramkowe – w odległości 5,5 m od linii bramkowej oraz 5,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Bramka umieszczona na środku każdej linii bramkowej, o wymiarach szer. 7,32 wys. 2,44 m. Słupki bramkowe i poprzeczka mają wymiar 10x10. Ponadto wyznaczona zostanie 3 m strefa rozgrzewkowa dla piłkarzy za obydwoma bramkami.
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3, 22-500 Hrubieszów, ul. Zamojska 16.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 500.000,00 zł., oraz Samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 333.000,00 zł.
Razem dofinansowanie 833.000,00 zł.
Termin realizacji: 2011

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • boisko piłkarskie
 • boisko wielofunkcyjne
 • zaplecze sanitarno-szatniowym
Czysta woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego – ETAP I”.

Projekt realizowany będzie w 90 % ze środków Programu Współpracy Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków PBU.

Dofinansowanie w kwocie 369.294,30 EURO
Termin realizacji: 2011

Zadania realizowane w ramach projektu

 • opracowanie dokumentacji technicznej na wodociągi o łącznej długości 23 km (Hrubieszów)
 • opracowanie dokumentacji technicznej na wodociągi o łącznej długości 10 km oraz 2 stacje uzdatniania wody (Włodzimierz Wołyński)
Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem.

Wniosek w trakcie oceny. Planowany do realizacji w 75 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Dofinansowanie w kwocie 8.643.054,00 zł.
Termin realizacji 2012/2013

Zadania planowane do realizacji:

 • Rewitalizacja bazaru miejskiego (ul. Ludna)
 • Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski
 • Rewitalizacja Miejskiego Parku Solidarności (ul. Hubala)
 • Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Dom Kultury
 • Parkingi i drogi gminne (budowa parkingów przy ul Targowej i Ludnej oraz remont nawierzchni ul. Plac Wolności i Partyzantów)
 • Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 (zabytek)
 • Remont budynku (bloku) poprzez termomodernizację (ocieplenie) budynku wielorodzinnego.
 • Remont budynku (bloku) poprzez termomodernizację (ocieplenie) budynku wielorodzinnego.
 • Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej
"(zrealizowane)Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 oraz Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"

Projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zakres projektu obejmował wykonanie niżej wymienionych obiektów:

Przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Żeromskiego 29
1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego
2) budowa boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej
3) budowa bieżni okólnej o długości 200m o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego
4) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
5) ustawienie piłkochwytu na boisku piłkarskim
6) budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej
Przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2
1) budowa skateparku z wyposażeniem w:
2) rozbiórka częściowo ogrodzenia istniejącego
3) budowa ogrodzenia od strony zachodniej skateparku
4) budowa ścianki wspinaczkowej o powierzchni użytkowej ok. 60m2

Całkowita wartość projektu – 2 330 00,00 PLN

Dofinansowanie – 500 000,00 PLN

"Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku; 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2004-2020

Projekt obejmuje wykonanie 117 instalacji kolektorów słonecznych oraz 136 instalacji PV wraz z pompami ciepła w Hrubieszowie. Instalacje będą służyły indywidualnym mieszkańcom miasta. Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu – 4 215 933,01 PLN

Dofinansowanie – 3 210 595,13 PLN

"Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie"

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 2018 rok i obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Wyzwolenia 14, ul. Żeromskiego 41B

Całkowita wartość projektu – 268 090,50 zł

Dofinansowanie – 202 648,59 zł

"Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie"

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 2018 rok i obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Piłsudskiego 1. W zakres planowanych prac wchodzi modernizacja instalacji oświetleniowej z wymianą źródeł światła na LED, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia, stropów, dachu, ścian z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki, montaż kolektorów słonecznych.

Całkowita wartość projektu 1 587 702,30 zł.

Dofinansowania 1 102 358,29 zł.

"Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie"

Projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dzięki dotacji z budżetu państwa przy szkole powstaną dwa boiska wielofunkcyjne, boisko do badmintona, dwa boiska do ringo, 4-torowa bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal i siłownia zewnętrzna.

Całkowita wartość projektu 1 723 165,00zł

Dofinansowania 568 644,00 zł

"(zrealizowane)Budowa miejsca rekreacji przy ul. pl. Staszica"

Projekt jest dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dzięki dotacji powstanie plac zabaw oraz infrastruktura pomocniczej wraz z chodnikami.

Całkowita wartość projektu 172 601,00 zł

Dofinansowania 91 104,95 zł

"Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna; 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2004-2020

Celem projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej (zabytkowy budynek Syndykatu Rolniczego: ul. 3-go Maja 10, 22-500 Hrubieszów) prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanego obiektu, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców Hrubieszowa. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców rewitalizowanego obszaru.

Całkowita wartość projektu 13 422 912,64 zł

Dofinansowania 10 391 591,71 zł

"Budowa miejsca rekreacji przy ul. Plac Staszica w Hrubieszowie"

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowany był projekt pn. „Budowa miejsca rekreacji przy ul. Plac Staszica w Hrubieszowie”.

W ramach realizacji operacji utworzono plac zabaw dla dzieci w miejscowości Hrubieszów przy ul. Plac Staszica. W ramach operacji nastąpiła poprawa zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej miasta poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci. W infrastrukturze lokalnej ewidentnie brakuje placów zabaw, na których mogą spędzić wolny czas opiekunowie z dziećmi i same dzieci. Takie obiekty ułatwią zagospodarowanie czasu i dadzą możliwość ruchu nie tylko młodzieży ale i dzieciom, jak również mieszkańcom miasta. Przewidziane do zamontowania urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń, stworzą atrakcyjne i wielofunkcyjne miejsce spotkań, rekreacji skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, do zwykłych mieszkańców, seniorów a nawet osób niepełnosprawnych.

Projekt przewidywał wykonanie nawierzchni, miejsc postojowych i wyposażenie placu zabaw następujących urządzeń: karuzela talerzowa z siedziskami, sprężynowiec "pies", zestaw zabawowy+piaskownica 400x250, sprężynowiec "jajo dinozaura", huśtawka ramieniowa, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjno-regulaminowa. Wskaźnik produktu - liczba wybudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 1 szt. Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej - 50 osób/rok .

Koszt inwestycji 155.378,00 zł

Kwota dofinansowania 91 104,00 zł

PROJEKTY MIĘKKIE

"Nasze dzieci naszym skarbem” 

Projekt finansowany w 85% z funduszy UE, 15% budżet GMH

Realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Ogólna wartość projektu: 178 332, 23 zł z czego 151 582, 40 zł dofinansowanie z funduszy UE .
Termin realizacji: 01-01-2013 do 15-05-2014

Celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci 3-4 letnich uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w Gminie Miejskiej Hrubieszów poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Projekt realizowany jest w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Hrubieszowie, ul Grotthusów 1, 22-500 Hrubieszów. Nowy oddział przedszkolny powstanie w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul Dwernickiego 4.
Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środkom z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów nowy oddział przedszkolny zostanie wyposażonych w meble, pomoce dydaktyczne zostanie także doposażony plac zabaw.
Projekt zapewni każdemu dziecku nieodpłatnie korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, podstawowe materiały papiernicze – wyprawka plastyczna oraz zestawy higieniczne. Dzieci będą miały możliwość skorzystania z wyżywienia – odpłatność rodziców. Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze realizowane będą w dni robocze od godziny 6.30 do 16.00 cały rok szkolny z wyjątkiem przerw szkolnych ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego ( Dz. U.’09, nr 4 poz. 17)
Projekt zapewni dzieciom wysokiej jakości edukację przedszkolną, która przygotuje dzieci do dalszej nauki szkolnej.

Witajcie w Gotanii – projekt budowy ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko –tomaszowsko -zamojskiego

Projekt zrealizowany w 2009 roku.
Wartość projektu 189.965,54 zł, dofinansowanie 132.975,88 zł.

Projekt polegał na wykorzystaniu potencjału endogenicznego obszaru hrubieszowsko -tomaszowsko-zamojskiego dla wzrostu rozwoju społeczno-gospodarczego, głównie poprzez rozwój turystyki. Kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru – stworzeniu ponadlokalnej strategii marki.

Zainwestuj w Gotanii – projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego.

Projekt realizowany w partnerstwie w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Liderem projektu jest Gmina Mircze.

Dofinansowanie w kwocie 276.464,20 zł.
Termin realizacji 2010/2011

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Przeprowadzenie badań B2B,
 2. Zakup bazy danych potencjalnych inwestorów zawierającej 3000 rekordów indywidualnych, dopasowanych profilem do charakterystyki GOTANII,
 3. Opracowanie koncepcji ideowo-aranżacyjnej obszaru wraz wizualizacją statyczną i multimedialną,
 4. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat walorów inwestycyjnych obszaru GOTANII.
„Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”.

Projekt dofinansowany w 85 % ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Dofinansowanie w kwocie 10.709.997,21 zł.
Termin realizacji 2011/2014

Projekt po wszystkich etapach oceny, przed podpisaniem umowy.

Zadania realizowane w ramach projektu:

uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia ABC przedsiębiorczości przez 80 osób, powstanie min. 70 mikroprzedsiębiorstw zgodnych ze Zintegrowana Strategia Rozwoju Podregionu, wskazanie dalszej ścieżki kształcenia dla co najmniej 625 uczniów ze szkół gimnazjalnych, podniesieni kwalifikacji u 600 osób które ukończą szkolenia zgodnych ze Zintegrowana Strategia Rozwoju Podregionu, upowszechnienie oferty turystycznej na 8 targach turystycznych, ułatwienie dostępu do informacji turystom i mieszkańcom w 10 gminach partnerskich, uczestnictwo w imprezach promocyjnych mieszkańców i turystów, udział stoiska w targach, prezentacja oferty podregionu i budowie pozytywnego wizerunku marki „Motania”, wzmocnienie potencjału co najmniej 15 NGO, tworzenie oferty zgodnych ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Podregion

Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – cykl imprez promujących Region Lubelski.

Projekt dofinansowany w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Dofinansowanie w kwocie 1.241.815,79 zł.
Termin realizacji 2011

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • - Zakup sceny zamontowanej na specjalistycznej przyczepie wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym
 • - Zakup agregatu prądotwórczego
 • - Zakup trybun turystycznych (demontowanych)
 • - Zakup namiotu
 • - Organizacja międzynarodowego festiwalu kultury antycznej
 • - Organizacja cyklu 7 jednodniowych imprez promujących region na terenie Gotanii
 • - Przygotowanie materiałów i publikacji promujących podregion Gotania
 • - Organizacja konferencji dla 300 osób
 • - Informacja i promocja projektu
Współpraca Hrubieszowa i Bałtowa w zakresie rozwoju i promocji turystyki tematycznej

Złożono wniosek o dofinansowanie 90 % w ramach działania 1.4. PO RPW

Całkowita wartość projektu 500.000,00 zł.
Kwota dofinansowania 450.000,00 zł.
Termin realizacji 2012

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Organizacja konferencji otwierającej projekt,
 • Opracowanie strategii długoterminowej współpracy w zakresie rozwoju i promocji turystyki tematycznej,
 • Organizacja cyklu 5 seminariów tematycznych,
 • Organizacja wizyt studyjnych,
 • Reklama w prasie, telewizji, internecie oraz outdoor,
 • Marketing partyzancki,
 • Działania PR,
 • Promocyjny serwis internetowy,
 • Wydanie komiksu,
 • Ambient marketing,
 • Wspólny album
 • Zestaw gadżetów promocyjnych,
 • Organizacja konferencji podsumowującej projekt
„Edukacja najmłodszych – naszą przyszłością”

Projekt finansowany w 100% z funduszy UE.

Realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dofinansowanie w kwocie: 255 207,84 zł z czego 68 700 zł na zajęcia dodatkowe a 186 507,84 zł na doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe.
Termin realizacji: 01-08-2011 do 31-07-2012

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III miejskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania w ramach zajęć dodatkowych. 247 uczniów i uczennic objętych programem bierze udział w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w zajęciach dodatkowych. Są to zajęcia zarówno dla dzieci z problemami edukacyjnymi jak i zajęcia, które rozwijają zainteresowania i talenty dzieci szczególnie uzdolnionych

"Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta"

Projekt jest współfinansowany z dotacji, którą Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała jako 1 z 20 samorządów w Polsce w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Dotacja ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.

Całkowita wartość projektu – 2 968 350 zł

Dofinansowanie – 2 671 515 zł

Wkład własny – 296 835 zł