Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa

Tytuł projektu „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu – 10 714 431,42 PLN

Dofinansowanie – 7 418 210,21 PLN

Wkład własny – 3 296 221,21 PLN

 Zakres projektu obejmował:

1.Rewitalizację Bazaru Miejskiego (ul. Ludna)

 • wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz murkiem oporowym,
 • wykonanie modernizacji odwodnienia terenu,
 • oświetlenie bazaru,
 • budowa boksów handlowych,
 • ogrodzenie terenu całego bazaru,
 • monitoring wizyjny,
 • zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej,
 • remont budynku przy ul. Ludnej.       

 

2. Przebudowę ul. Rynek na Deptak Miejski

 • likwidacja skweru zielonego,
 • utwardzenie kostką brukową całości placu i ciągu pieszo – jezdnego
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki,
 • monitoring wizyjny,
 • mała architektura,
 • umiejscowienie lamp ulicznych,
 • przebudowa odwodnienia,
 • urządzenie zieleni,
 • tablica informacyjna z planem miasta,
 • hot spot.

 

3. Rewitalizację Miejskiego Parku Solidarności (ul. Hubala)

 • naprawa ogrodzenia,
 • wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza,
 • zakup i montaż nowych ławek parkowych,
 • zakup i montaż koszy na śmieci,
 • wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika B. Prusa,
 • wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych,
 • zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego,
 • wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta Hrubieszowa,
 • urządzenie zieleni parkowej,
 • uzupełnienie placu zabaw,
 • wykonanie studni chłonnych,
 • remont szaletu miejskiego.

 
 

4.  Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Dom Kultury

 • utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową,
 • remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej i południowej,
 • remont boksów garażowych,
 • przebudowanie zejścia do piwnicy i wykonanie lekkich zadaszeń nad wszystkimi czterema wejściami,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • wymiana oświetlenia zewnętrznego,
 • urządzenie zieleni,
 • mała architektura.

 

5. Parkingi i drogi gminne (budowa parkingów przy ul Targowej i Ludnej oraz remont nawierzchni w ul. Plac Wolności i Partyzantów)

 • ilość stanowisk  - 20 + 20,
 • oświetlenie,
 • ogrodzenie. 

 


6. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 (zabytek). Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymagał gruntownego remontu.

 

7. Remont budynku (bloku) poprzez termomodernizację (ocieplenie) budynku wielorodzinnego ul. Plac Staszica 1

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  płytami styropianowymi system STOPTER,
 • obróbki blacharskie i  podokienniki zewnętrzne

8. Remont budynku (bloku) poprzez termomodernizację (ocieplenie) budynku wielorodzinnego ul. Plac Staszica 4,

9.  Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie

 • wymiana konstrukcji i poszycia dachowego 6 kopuł (3x południowe i 3x północne) oraz wykonanie obróbek blacharskich – bez dzwonnicy,
 • remont elewacji (tynki renowacyjne, profile ciągnione) cerkwi wraz z malowaniem – bez wieży dzwonnicy,
 • wymiana stolarki okiennej: kopuła główna, łącznik, ołtarz, nawa główna,
 • rewitalizacja ogrodzenia cerkwi.

 

 Projekt realizowany był w partnerstwie z Wspólnotą Mieszkaniową Plac Staszica 1, Wspólnotą Mieszkaniową Plac Staszica 4, Parafia Prawosławną p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie.

 

Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów na lata 2015-2020.

Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów jest wynikiem procesu aktualizacji wcześniej obowiązującego dokumentu i dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. Horyzont czasowy niniejszej strategii to lata 2015-2020 i jest on zgodny z obecnym okresem programowania Unii Europejskiej.

Podczas aktualizacji strategii wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na szeroki udział władz i społeczności lokalnej w pracach nad strategią przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych.

Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów składa się z trzech zasadniczych części: diagnostycznej (Rozdział 2. Wewnętrzny i zewnętrzny potencjał rozwoju Hrubieszowa), strategicznej (Rozdział 5. Wizja, misja i cele rozwoju Miasta) i wdrożeniowej (Rozdział 6. System wdrażania i finansowania strategii).

W części diagnostycznej scharakteryzowane zostały najważniejsze zalety i mocne strony obszaru miasta, a także problemy, na które należało zwrócić uwagę podczas formułowania kierunków rozwoju. Analiza skupiła się na sześciu następujących aspektach:

 • uwarunkowania wynikające z administracyjnego i fizycznogeograficznego położenia miasta,

 • środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe oraz  zagospodarowanie przestrzenne miasta,

 • potencjał społeczny (obecne trendy demograficzne oraz dostępność infrastruktury społecznej),

 • uwarunkowania gospodarcze, w tym przedsiębiorczość i potencjał do rozwoju turystyki,

 • infrastruktura komunikacyjna i techniczna (wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, internetowa),

 • jakość rządzenia w mieście.

Diagnoza potencjału Miasta Hrubieszów i jego sytuacji społeczno-gospodarczej opracowana została w oparciu o dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane z Urzędu Miasta oraz informacje dostępne na stronie internetowej Hrubieszowa. Pozyskano również szereg informacji z opracowań Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie oraz innych publikacji branżowych, a także dzięki ankietyzacji mieszkańców miasta. Analizę przedstawiono zarówno w ujęciu statycznym, polegającym na zestawieniu wartości wskaźników w roku 2013, jak i dynamicznym polegającym na ukazaniu zmiany danego wskaźnika w stosunku do roku bazowego (2008).

Część diagnostyczna została podsumowana w formie analizy SWOT, czyli zestawieniu mocnych i słabych stron obszaru miasta oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Dodatkowo, w celu wskazania obecnej pozycji Miasta Hrubieszów na tle miast i gmin miejsko-wiejskich w województwie lubelskim, przeprowadzona została analiza sytuacji społeczno-gospodarczej tych jednostek. Dzięki takiemu zestawieniu wyraźne stało się w jakich aspektach Miasto Hrubieszów pozytywnie się wyróżnia, a w jakich powinno dążyć do poprawy swojej sytuacji.

Kolejnym etapem budowania niniejszej strategii było wyznaczenie wizji i misji rozwoju Miasta Hrubieszów do roku 2020 oraz celów strategicznych i operacyjnych, poprzez realizację których wyznaczona wizja miasta w 2020 roku zostanie urzeczywistniona. W tej części znalazł się Plan działań operacyjnych, zawierający kierunki działań planowane do realizacji w horyzoncie czasowym obowiązywania strategii.

Niezwykle ważną kwestią było również opracowanie systemu wdrażania strategii oraz jej monitoringu i ewaluacji. Wyznaczone zostały jednostki odpowiedzialne za proces wdrożenia dokumentu do realizacji. W ostatnim rozdziale opisano proces partycypacji społecznej, czyli udziału społeczności lokalnej w pracach nad strategią. Zostały tu przedstawione wnioski ze spotkań konsultacyjnych oraz z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców.

 

 

 „Modelowa Rewitalizacja Miast”

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod hasłem „Modelowa rewitalizacja miast". Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała w ramach konkursu 2 671 515 PLN.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne. 

 

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 oraz Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zakres projektu obejmował wykonanie niżej wymienionych obiektów:

Przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Żeromskiego 29

1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego

2) budowa boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej

3) budowa bieżni okólnej o długości 200m o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego

4) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

5) ustawienie piłkochwytu na boisku piłkarskim

6) budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej

Przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2

1) budowa skateparku z wyposażeniem w:

2) rozbiórka częściowo ogrodzenia istniejącego

3) budowa ogrodzenia od strony zachodniej skateparku

4) budowa ścianki wspinaczkowej o powierzchni użytkowej ok. 60m2

Całkowita wartość projektu – 2 330 00,00 PLN

Dofinansowanie – 500 000,00 PLN