Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Podejmowanie działalności gospodarczej - dotacja LGD

16.05.2022
Pozostałe

 

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w najbliższym czasie – czerwiec 2022 roku – ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe kierowane jest do mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro”, który obejmuje: Gminę Dołhobyczów, Gminę Hrubieszów, Gminę Mircze, Gminę Trzeszczany, Gminę Uchanie, Gminę Werbkowice oraz Miasto Hrubieszów. Prowadzenie własnej działalności niesie za sobą wiele zalet, skutkuje powstaniem miejsc pracy, inicjowaniem nowoczesnych rozwiązań, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i w sferach społecznych. Prowadząc własną działalność możemy mieć wpływ na zakres i jakość świadczonych usług, również na sposób realizacji ciekawych pomysłów i spełnienie planów o własnym „biznesie”.

Kto może być Wnioskodawcą?

Osoba, która zamieszkuje na obszarze wiejskim objętym LSR, nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie oraz w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej oraz nie została dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie.

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, czyli 100 tys. złotych. Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Pomoc wypłacana jest w dwóch transzach. Pierwsza transza  to 80% kwoty dofinansowania w formie zaliczki, która jest wypłacana,  jeżeli beneficjent złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Druga transza w  kwocie 20% dofinansowania wypłacana jest jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określone w biznesplanie. Transze wypłacane są na podstawie złożonych wniosków o płatność.

Do czego zobowiązany jest Wnioskodawca?

Wnioskodawca zobowiązuje się do podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz jej wykonywania do dnia,  w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz wzór umowy o udzielenie wsparcia, jak również inne istotne informacje (m.in. Kryteria wyboru operacji) dostępne są na stronie LGD „Lepsze Jutro” www.lgdhrubieszow.pl

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia, chcesz uzyskać więcej informacji, spotkaj się z pracownikami biura LGD, zapraszamy na bezpłatne doradztwo od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 przy ul. Plac Wolności 15 w Hrubieszowie. Można do nas dzwonić, wybierając numer telefonu: 84 696 20 77 lub napisać na adres e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Biuro LGD prowadzi spotkania i szkolenia kierowane do mieszkańców obszaru przed planowanym naborem wniosków. Odbywa się to w formie szkoleń (również online) dla wnioskodawców z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej