Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

LX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

ZAWIADOMINIE

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ) zwołuję na dzień 31 października 2018 roku /środa/  na godz. 1000 LX sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 września 2018 r.
4.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
5.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych:
     a)wystąpienie Przewodniczącego Rady.
9.Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta, 
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na emisję serii obligacji komunalnych:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa na rok 2019:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Hrubieszów do projektu partnerskiego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa
Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)podjęcie uchwały.
21.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów:
     a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
     b)dyskusja,
     c)głosowanie.
22. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej kontroli w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
     a)wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
23.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
24.Wolne wnioski.
25.Zakończenie sesji.

    

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              (-)Anna Świstowska

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie