Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zachęty i ulgi

Poziom lokalny

Udziela się przedsiębiorcom pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku
z tą inwestycją przez okres:

 • 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy oraz jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocy wyniosą nie mniej niż 100 000 zł,
 • 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy oraz jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocy wyniosą nie mniej niż 200 000 zł,
 • 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 16 nowych miejsc pracy oraz jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocy wyniosą nie mniej niż 600 000 zł,

Uchwała NR XLVI/355/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dn. 29 listopada 2017r, w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskania i kształcenia kadr m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
 • wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy.

 Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

ul. Leśmiana 11
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92

e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

 

Poziom regionalny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wykonywanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji w tym wydawanie decyzji
o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanej w mieście Hrubieszów leży we właściwości zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy mogą na terenie całego kraju korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego:

 • najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,

 • system zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE,

 • możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji,

 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. ARP S.A. zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji.

Więcej informacji na stronie: http://www.strefainwestycji.arp.pl

Na stronie www.hrubieszow.tuinwestuje.pl dostępny jest „kwalifikator” pomocy publicznej , który pozwoli na wstępną weryfikację Państwa planów inwestycyjnych na terenie miasta.

 

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora - zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym.

Szczegóły: www.invest.lubelskie.pl

 

Poziom krajowy

Pakiet dla średnich miast

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało informację o dostępności harmonogramu naborów planowanych do realizacji w 2019 roku,
z których będą mogły skorzystać średnie miasta zidentyfikowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyli te powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich.

Nabory dotyczą programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na najbliższe lata jest zrównoważony rózwoj całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Jednym ze sztandarowych projektów jest Pakiet dla średnich miast. Dotyczy on miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich - aktualnie to 255 miejscowości w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.