Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy współpracy

ZARZĄDZENIE NR 63/2015

Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

pobierz


 

USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tekst jednolity Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

pobierz


 

ROZPORZĄDZENIE w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

pobierz


 

UCHWAŁA w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Uchwała Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XVI/105/2011 z dnia 25.11.2011 r.

pobierz